1 CORINTO 16

1Natan, nipaakar met ed kuarta ya itulong ed saray totooy Dios ed Judea, gawa yoy singa imbagak ed saray iglisia ed Galacia. 2Kapag Simba mangibiig lay kuarta so balang sakey ed sikayo onung ed nanaalmoan to, tan tipon yo pian ag la nakaukolay pankoliktay kuarta, no onsabi ak ditan. 3Kasabik ditan, ibakik tan itdan koy sulat iray totoon pilien yon mangyakar ed Jerusalem na tulong yo. 4Balet, no nakaukolan ya onla ak ed Jerusalem, mila la rad siak. 5Ontuloy ak lad tan a manlapud Macedonia, ta nununoten koy ondalan diman. 6Makapambayag ak ditan angangko tan nayarin manayam ak ditan ed legay panaoy ambetel, pian natulongan yo ak ed inerman nin laen ko manlapud tan. 7Ag ko labay so onsamar labat ditan, no ag ingen labay koy mambayag ditan na daiset, no iyabuloy na Katawan. 8Balet getmak so manayam diad Efeso, anggad agew na Pinticostis. 9Baleg dian tuay pankanawnawak a manggaway makana-kana ran kimey, anggaman a dakel iray onsusumlang. 10No onsabid tay Timoteo, paliket tan pabiskeg yoy loob to diad pilimug tod sikayo, ta kaparak a manlilingkur ed Katawan. 11Anggapo komuy manlemlemew ed sikato, no ag ingen tulongan yo pian mareen so pangituloy toy pambiahi to, et makapawil diad siak, ta alagden ko dia tan saray arum ya agagi. 12Nipaakar met ed kinen agin Apolos: tatanggoyuren kon maung ya ompasyar ditan a kaiba to ray arum ya agagi, balet ag to nin talaga labay so onla natan ditan. Balet no wala lay pankanawnawa to, onlad tan. 13Manalwar kayo, mampabiskeg kid pananisia, mampakpel kayoy linawa, tan mampabiskeg kid laman yo. 14Amin a gawaen yo, gawa yo a katekep na aro. 15Agagi, kabat yoy Estefanas tan say pamilya to; sikaray inmonan nagmaliw a Cristiano dimad Acaya, tan insaklang day bilay da a manlingkur ed saray totoon pinili na Dios. Kerewen ko, agagi, 16ya ontoluk kid sikara, tan diad anggan siopan toon mansasagput tan manlilingkur a singa sikara. 17Malikeliket ak ed insabi di Estefanas, Fortunato, tan Acaico, ta sikara lay manggagaway nepeg yo ran gawaen lapud andi dia kayo. 18Niligliwa da ak, a singa impanligliwa rad sikayo. Manepeg a birbiren yo ray ontan a totoo. 19Ibabano da kayo ray iglisiad Asia. Diad ngaran na Katawan, ibabano da kayo met iray sanasawan Akila tan Priscila tan saray kabyangay iglisia a mantitipon ed abung da. 20Papaibanoan met iray amin ya agagi dia. Mambabanowan kayo ed panamegley na inaagin angub. 21Siak, a si Pablo so dilin mangisusulat ya: Komusta kayo. 22Naayew so siopaman ya ag mangaarod Katawan! Marana tha–Katawan mi, onsabi ka la komun! 23Walad sikayo komuy bindision na Katawan a Jesus. 24Say arok wala komun ed sikayon amin, diad panamegley nen Cristo Jesus. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\