1 CORINTO 2

1Agagi, nen linma ak ditan a mangipulong ed sikayo na niamut a katwaan na Dios, ag ko inkanay araralem iran salita odino atatagey a kakabatan. 2Ta nen wadtan ak, tinibokel kod kanunotan ko ya anggapoy arum a kabaten ko no ag si Jesu-Cristo labat, tan say inkipasak tod krus. 3Kanyan makapoy, natatakot, tan manggiwgiw ak ya akiarapad sikayo. 4Aliwan diad panamegley na makaayayat iran balikas a nanlapud kakabatay too so inkanak ed impansalitak tan impanpulong ko, no ag ingen diad panamegley na paneknek na Ispiritu tan say pakayari na Dios. 5Say pananisia yo sirin et ag niletneg ed kakabatay too, no ag ingen diad pakayariy Dios. 6Ibabangat miy kakabatan ed saray mamatakken lad maispiritun bilay, balet aliwan say kakabatan na sankamundoan odino say kakabatan na saray manoley ed sayan mundo, saray manoley a nababalang da lay pakayari ra. 7Say labay kon ibaga et say niamut a kakabatan na Dios, ya inggana ton pakagalangan tayo nanlapu lad inkapalsay mundo. 8Anggapoy anggan sakey a manoley ed sayan panaon so makaamta ed sayan kakabatan. Ta no amta ra komun, ag da impasak ed krus so Katawan na kagalangan. 9Balet onung na ibabagay Masanton Sulat, "Ag ni anengneng odino nadngel na too, ag met ni anggan sinmibang ed nunot to, so imparaan na Dios ed saray mangarod sikato." 10Balet say Dios impaamta to yad sikatayo diad panamegley na Ispiritu. Ta sokimaten na Ispiritu iray amin a bengatla, anggan saray sankaaraleman a getmay Dios. 11Anggapoy makaamtad nununotey too, no ag say dilin ispiritu to labat. Ontan met, anggapoy makaamtad nununotey Dios, no ag say Ispiritu na Dios labat. 12Aliwan ispirituy sankamundoan no ag ingen Ispiritu na Dios so inawat tayo, pian naamtaan tayo ray amin a panangaroy Dios ed sikatayo. 13Kanyan diad pampapaliwawa miy maispiritun katwaan ed saray totoon walad sikaray Ispiritu, ag mi ikakana ray salitan ibabangat na kakabatay too, no ag ingen saray salitan ibabangat na Ispiritu. 14Ta say toon anggapod sikatoy Ispiritu ag to awaten iray bengatlan iter na Ispiritu na Dios. Diad tuay tua, ag to ra natalusan; anggapoy kabaliksan da ra yad sikato, ta saray maispiritun bengatla natalusan ira labat diad panamegley na maispiritun panagnunot. 15Say toon walad sikatoy Ispiritu natalusan to so kabaliksan na amin a bengatla, balet anggapoy toon makatalus ed sikato. 16Ta onung na ibabagay Masanton Sulat, "Siopay makaamtad kanunotay Katawan? Siopay makasimbawad sikato?" Balet, walad sikatayoy panagnunot nen Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\