1 CORINTO 3

1Agagi, ag ak makapitongtong ed sikayo a singa pitotongtong kod saray totoon walad sikaray Ispiritu. Kinaukolan a mitongtong ak ed sikayo a singa pitotongtong ed saray totoon minumundoy panagbilay da, singa ogogaw ed pananisiad Cristo. 2Pinainom ta kayoy gatas, ta ag yo nayariay mangan na anawet. Diad tuay tua, anggad natan ag yo ni nayarian, 3ta minumundo niy panagbilay yo. Maniimonan tan mankokolkol kayo ni. Ag ta ra ya mangipatnag a minumundo kayo ni, tan say panagbilay yo et onung na panagbilay na karaklan? 4No ikuay sakey ed sikayo, "Si Pablo so kaibak," tan say sananey ikuanto, "Si Apolos so kaibak"—ag kasi ya tanda na pambibilay yon onung ed panagbilay na karaklan? 5Siopay Apolos a? O siopay Pablo a? Aripen kami labat na Dios, ya inkana ton ananggoyur ed sikayo a manisia. Gagawaen na balang sakey ed sikami so kimey ya inawat tod Katawan. 6Siak so angisokit na bokel, si Apolos so nansalug, balet say Dios so amatubo tan amabaleg. 7Say manona aliwan say mantatanem odino say mansasalug, no ag say Dios a mamapabaleg. 8Anggapoy pandomaan na toon mantanem tan toon mansalug. Tumangan iray Dios onung ed saray kimey ya agawaan da. 9Nampapara kamin kumikimey na Dios, tan sikayoy alog to. Sikayo met so paalagey na Dios. 10Onung ed langkap ya inter na Dios ed siak, inletneg koy pundasion a singa gagawaey marunong a karpintiro. Insan sananey lay mangisumpal ed pangipaalagey. Balet nepeg a manalwar so siopaman a mangipaalagey, 11ta anggapo lay arum a pundasion a nayarin iletneg, likud ed samay niletneg la, a si Jesu-Cristo. 12Wala ray mangikanay balituk, pilak, odino mabmablin bato ed pangituloy day pangipaalagey; wala ray mangikanay kiew, dika, odino dayami. 13Naamtaan so klasiy kimey na balang too no ipatnag la na Agew nen Cristo. Ta say apoy na satan ya Agew so manubok tan mangipatnag na klasiy kimey na balang too. 14No ag napoolan so impaalagey na siopaman ed tapew na pundasion, satan a too makaawat na tumang to. 15Balet no napoolan, nadarak imay impaalagey to. Anggaman ontan, sikato et nilaban, balet singa dinmalan ed apoy. 16Ag yo ta amtan sikayoy timplo na Dios tan manaayam ed sikayo so Ispiritu na Dios? 17No deralen na sakey a too so timplo na Dios, sikatoy deralen na Dios. Ta masanto so timplo na Dios, tan sikayo so timplo to. 18Nepeg ya anggapoy toon tilaan toy sikaton dili. No abaloan na sakey ed sikayo a sikatoy makabat onung ed kakabatan na sankamundoan, nepeg a magmaliw a makulang-kulang, pian magmaliw a petepeteg a makabat. 19Ta say kakabatan na sankamundoan, kakulang-kulangan ed arap na Dios. Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Erelen na Dios iray makabat diad panamegley na dilin silib da." 20Ibabaga to ni, "Amtay Katawan a saray nununoten da ray makabat et andi-kakanaan." 21Nepeg sirin ya anggapoy mangipasirayew ed nagawaay too. Ta kayaryan yoy amin a bengatla: 22Si Pablo, si Apolos, tan si Pedro; say intiron mundo, say bilay, say patey, say natan tan say arapen; kayaryan yo ra yan amin. 23Kayaryan kayo nen Cristo, tan kayaryan na Dios si Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\