1 CORINTO 4

1Nepeg ya ipasen yo kamin aripen nen Cristo tan managasikaso na saray niamut a katwaan na Dios. 2Nakaukolan a matoor ed amo to so toon managasikaso. 3Anggapoy walad siak no sintinsiaan yo ak, odino sintinsiaan ak na panagsintinsiay too; ni anggan siak ag ko sintinsiaay laman kon dili. 4Malinis so konsinsiak, balet ag to labay ya ibaga ya anggapoy kasalanan ko. Say Katawan so manintinsiad siak. 5Kanyan ag kayo manisintinsia no aliwa nin panaon to. Manalagar kayo ya anggad isabiy Katawan. Ipalinew tod satan iray bengatlan niamut ed kabilongetan tan ipaamta to ray niamut a getma na katoowan. Diad satan ya oras, naawat na balang sakey so kanepegan ton dayew a manlapud Dios. 6Agagi, lapud sikayo, impasen kon alimbawa si Apolos tan siak, pian naaralan yoy kabaliksan na sayan balikas, "Ag yo pasosolukay nisulat." Ag yo nepeg ya ipasirayew so sakey tan balawen so sananey. 7Siopay angipasen a maung kayo ni nen saray arum? Antoy walad sikayo ya ag inter na Dios? No ontan sirin, panoy pampasirayew yon singa aliwan rigaloy Dios iray walad sikayo? 8Wala la ray amin a nakaukolan yo! Mayaman kayo la! Arari kayo la, anggaman a sikami et andi! Maung no petepeteg kayo lan arari, pian kaiba yo kami met a makapanoley. 9Ta angangko, sikami ran apostol ginaway Dios a sankaabebaan kamid amin da ray totoo. Singa kami totoon asintinsiaay patey, nenengnengen na sankamundoan, saray anghil tan saray katoowan. 10Makulang-kulang kami nisengeg ed Cristo, balet makabat kayo diad pikakasakey ed Cristo! Makapkapoy kami, balet mabisbiskeg kayo! Nababalaw kami, balet napapagalangan kayo! 11Anggad sayan bekta nanaerasan tan nanaapgaan kami; apilat-pilat iray kawes mi; papairapen da kami tan anggapoy napanayaman mi. 12Mapalaloy kababanalan mid panagkimey mi. No nisasamba kami, mamibindision kami; no napapairap kami, itetepel mi; 13no napapabaingan kami, anlemek so kakaebat mi. Anggad natan, aliling miy dotak tan andi-kakanaan a bengatla diad tapew na dalin. 14Isusulat ko ra ya, aliwan lapud labay ta kayon pabaingan, no ag ingen lapud labay ta kayon simbawaan, a singa ta kayo inararon anak. 15Ta anggan samplon liboy managbangat yon nipaakar ed pambibilay yon Cristiano, saksakey labat so ama yo. Ta diad pikakasakey yod Cristo Jesus anak ta kayo, diad panamegley na Maung a Balitan impupulong kod sikayo. 16Kerewen ko sirin ya alig yo ak. 17Lapud saya, ibakik ditay Timoteo a matoor tan inararok ya anak ed Katawan. Sikatoy mangipanunot ed sikayo na panagbilay a totombuken ko, diad pikakasakey kod Cristo Jesus. Ibabangat ko met yan panagbilay ed amin ya iglisiad inerman a pasen. 18Wala rad sikayoy mapaatagey, ta abaloan dan ag ak la onlad tan. 19Balet no iyabuloy na Katawan, magano lay iyakar kod tan. Nengnengen ko pad satan no antoy nagawaan, ya aliwan say panagsalita labat, na saratay mapaatagey! 20Ta say Panarian na Dios aliwan diad salita, no ag diad pakayari. 21Antoy labay yo: onla ak ditan ya awit koy pekpek, odino onla ak ditan ya maararo tan maoyoyamo?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\