1 CORINTO 5

1Nibabalitan walay inmoralidad a nagagawa ed sikayo, gawan sankabandayan a tuloy tan ag gagawaen na anggan saray Hintil. Nibabalitad siak ya iyaamung na sakey ed sikayo so asawan pidwa na ama to! 2Insan, mapasirayew kayo ni! Ingen manermen kayo komun tan paekal yo lad moyungan yo itay toon manggagaway inmoralidad. 3No nipaakar ed siak, anggaman ya andi ak ditan ed laman, singa wadtan ak lamlamang ed ispiritu. Diad ngaran na Katawan tayon Jesus, sinintinsiaan ko la tan a toon manggagaway sankabandayan a kasalanan, a singa wadtan ak a kaiba yo. 4Diad pantitipon yo, kaiba yo ak ed ispiritu. Tan lapud pakapanyariy Katawan a Jesus ed sikatayo, 5ipalima yo tan a too ed Satanas pian naderal so laman to, et nayarin nilaban so ispiritu to no Agew na Katawan. 6Maoges itan so panagpasirayew yo! Ag yo ta amtay kabaliksan na sayan balikas, "Say daiset a libadura napaalsa toy masa?" 7Nepeg yon ekaley daan a libadura, say kasalanan, pian magmaliw kayon petepeteg a malinis. Diad ontan mipara kayod balon masa ya anggapoy libadura, ta talagan ontan kayo. Ta nibagat lay Cristo a Kordiro tayon onkanad Paskua. 8Kanyan pistaan tayoy Paskua, aliwan diad panamegley na tinapay a walay lauk ton daan a libaduray kasalanan tan kaogsan, no ag diad panamegley na tinapay ya anggapoy libadura, say tinapay na katooran tan katwaan. 9Imbagak ed samay sulat ko ya ag kayo mimiolup ed saray totoon manggagaway inmoralidad. 10Aliwan saray totoon pagano a manggagaway inmoralidad so labay kon ibaga, odino saray maagom, saray matakew odino saray manangigalang ed saray talintaoy diriyos. Ta napaliisan yo ra ya labat no andi ki lad sayan mundo. 11Say labay kon ibaga, ag yo pipiolupan so toon ipapasen toy sikaton dili a Cristiano, balet manggagaway inmoralidad, maagom, manangigalang ed saray talintaoy diriyos, managpabaing, buanges, odino matakew. Ag kayo anggan mirorongod satan a klasiy too. 12Ta anggapoy kanepegan kon sintinsiaan iray aliwan Cristiano. Say Dios so manintinsiad sikara. Ag ta sikayoy manintinsia ed saray walad loob na iglisia? Onyay ibabagay Masanton Sulat, "Paekal yoy maoges a too ed olupan yo." 13Ta anggapoy kanepegan kon sintinsiaan iray aliwan Cristiano. Say Dios so manintinsiad sikara. Ag ta sikayoy manintinsia ed saray walad loob na iglisia? Onyay ibabagay Masanton Sulat, "Paekal yoy maoges a too ed olupan yo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\