1 CORINTO 6

1No say sakey ed sikayo et walay riklamo ton sumlang ed sakey ya agi, mangisigep kasiy kaso ed saray huis a pagano, ya ag to paarigload saray totoon pinili na Dios? 2Ag yo ta amtan saray totoon pinili na Dios so manintinsiad sankamundoan? No sikayoy manintisiad sankamundoan, ag yo ta nayarian ya arigloan iray ankekelag a pamaakaran? 3Ag yo ta amtan sikatayoy manintinsiad saray anghil? Nagkalalo la sirin ed saray bengatlad sayan bilay! 4No wala ray onyan kaso yo, paarigloan yo kasid saray totoon ag bibirbirey iglisia? 5Kababaing kayo! Anggapo la sirin ed sikayoy makabat a sarag toy mangariglod siblangay sanaagi? 6Akin et say sakey ya agi irimanda toy sakey ya agi, anta saray huis yo ni met et aliwa ran mananisia? 7Say katwaan to, diad satay pandidimandaan yo, ipapanengneng yoy kakapoyan yo. Ag kasi lalon maung no itepel yo la so pansasaol tan panlalames dad sikayo? 8Balet sikayo ingen so mansasaol tan manlalames—tan saray agagi yo ni met so panggagawaan yo! 9Ag yo ta amtan saray makasalanan et ag da natawir so Panariay Dios? Ag kayo patitilaan! Saray managgaway inmoralidad, saray manangigalang ed saray talintaoy diriyos, saray managkaloguran, saray managliket ed laman na kapara ran laki o kapara ran bii, 10saray matakew, saray managlames, saray buanges, saray managpabaing, tan saray maagom–anggapod sarayan totoo so makatawir ed Panarian na Dios. 11Ontan met iray arum ed sikayo nen saman. Balet naorasan ki lad kasalanan yo; apasanto ki lad Dios; nibilang ki lan anggapoy kasalanan ed arap na Dios diad panamegley na ngaran na Katawan tayon Jesu-Cristo tan lapud Ispiritu na Dios tayo. 12Walay mangibaga, "Nayarian kon gawaen so anggan anto." On, nayari, balet aliwan amin et pankaabigan yo. Nayarian ko met ya ibaga, "Nayarian kon gawaen so anggan anto"; balet ag ak paoleyan ed anggan anto. 13Ibaga na arum, "Say kanen para eges, tan say eges para kanen." Tua tan, balet say Dios deralen to ran dua. Say lamay too aliwan para panggaway inmoralidad, no ag ta para Katawan, tan say Katawan para laman. 14Say Dios pinaoli tod bilay so Katawan, ontan met a paolien to itayo diad panamegley na pakayari to. 15Ag yo ta amta a saray laman yo et kabyangan nen Cristo? Alaen ko tay kabyangan nen Cristo, insan ko gawaen a kabyangan na biin marotak? Ag nayarin balut! 16Ag yo ta amtan say lakin miakdul ed marotak a bii et mankasakey irad laman? Ta ibabagay Masanton Sulat, "Magmaliw a saksakey a laman iran dua." 17Balet say toon mitipon ed Katawan mikasakey a maispiritu ed sikato. 18Ag kayo manggagaway inmoralidad. Say toon manggaway inmoralidad mankasalanan ed laman ton dili. Say toon manggaway arum nin kasalanan, anggapoy nagawad laman to. 19Ag yo ta amtan say laman yo et timplo na Ispiritu Santo a manaayam ed sikayo tan inter na Dios ed sikayo? Ag yo kayaryay laman yo; say Dios so makankayaryan, ta 20mabliy impanaliw tod sikayo. Kanyan ikana yoy laman yo a pamagalang ed Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\