1 CORINTO 7

1Nipaakar ed saramay bengatlan insulat yo, onyay nayarian kon ibaga: maung ed sakey a laki no ag mangasawa. 2Balet lapud ontan lan karakel a nagagawan inmoralidad, nepeg a walay asawa so balang laki tan balang bii. 3Nepeg a gawaen na laki so kanepegan tod asawa to; ontan met ed bii. 4Ta aliwa lan say bii so kawalaay pakayari ed laman ton dili, no ag say asawa to; ontan met, aliwa lan say laki so kawalaay pakayari ed laman ton dili, no ag say asawa to. 5Ag kayo mansisibletay liket na laman, likud labat no mampaknaan kayon ag manakdul a magano, pian niiter yoy panaon yo ed pampikasi. Balet pawil kayon manakdul lamet, pian nipaliis kayod pananukso nen Satanas, lapud ag yo pakatepel. 6Sakey a panangyabuloy yay ibabagak, aliwan sakey a ganggan. 7Labay kon aligen yo ak komun ya amin. Balet balang sakey walay langkap ton manlapud Dios, tan ag nampaparay walad sinansakey. 8Sayay ibabagak met ed saray tubonbalo tan saray balo: lalon maung ni no mansiansia kayon anggapoy asawa, a singa siak. 9Balet no ag yo natepelan, mangasawa kayo; ta lalon maung niy mangasawa nen say napoolan na pilalek na laman. 10Walay ganggan kod saray walay asawa, ya ag nanlapud siak no ag diad Katawan: ag nepeg a misiyan so bii ed asawa to. 11No bilang ta gawaen to ya, nepeg ya ag miasawad sananey, odino andi mipulangad asawa to. Say laki ag to nepeg met ya isian so asawa to. 12Diad saray arum, nia met so ibabagak, aliwan say Katawan: no say sakey a lakin mananisia et walay asawa ton aliwan mananisia ya ag to labay so misiyan, nepeg ya ag to isian. 13No say sakey a biin Cristiano et walay asawa ton aliwan mananisia ya ag to labay so misiyan, ag to nepeg yan bii so misiyan. 14Ta say aliwan mananisian laki et magmaliw a makapaliket ed Dios makasengeg ed mananisian asawa to, tan say aliwan mananisian bii et magmaliw a makapaliket ed Dios, makasengeg ed asawa ton mananisia. Ta no aliwan ontan, ag magmaliw a makapaliket ed Dios iray anak da, balet say katwaan to, makapaliket ira. 15Balet no labay na asawan aliwan mananisia so misiyan ed asawa ton Cristiano, paolyan yo labat. Diad satan a nagawa, bolus lay Cristiano ya asawa, bii man o laki, ta tinawag itayoy Dios ed mareen a panagbilay. 16Antoy amtam, no sikan bii a Cristiano so ikanay Dios ed kilalaban na asawam? Antoy amtam, no sikan laki a Cristiano so ikanay Dios ed kilalaban na asawam? 17Nepeg a mambilay so balang sakey ed sikayo onung ed langkap na Katawan ed sikato tan onung ed kipapasen to nen tawagen na Dios. Onyay ibabangat kod amin ya iglisia. 18No asegat lay sakey a too nen tawagen na Dios, ag to la nepeg ya ekalen iray pakanengnengay inkasegat to. No ag ni asegat so sakey a too nen tawagey Dios, ag to la nepeg so pasegat. 19Anggapoy kakanaay inkasegat odino ag inkasegat. Say manona, say pangonur ed saray ganggan na Dios. 20Nepeg a mansiansiay balang sakey ed gendat a kipapasen to nen awaten toy tawag na Dios. 21Aripen ka nen tawagen kay Dios? Anggapoy walad satan, balet no walay pankanawnawam a nabolus, ag mo papalabasen. 22Ta say too ya aripen nen tawagey Katawan et bolus la a tooy Katawan. Ontan met a say toon bolus nen tawagen nen Cristo et aripen la nen Cristo. 23Mabliy impanaliw na Dios ed sikayo; ag kayo sirin papaaripen ed too. 24Agagi, no antoy kipapasen yo nen tawagen kayoy Dios, mansiansia kayod satan a kipapasen a kaolup yoy Dios. 25Nipaakar ed saray totoon anggapoy asawa, anggapoy niiter kon ganggan a manlapud Katawan. Balet siak a napanmatalkan lapud panangasiy Katawan, ibabagak iray walad kanunotan ko. 26Lapud sayay peles a kairapan, iisipen ko a lalon maung no mansiansiad kipapasen to so sakey a laki. 27Wala lay asawam? Ag ka misisian. Anggapo niy asawam? Ag mo pampipilalekay mangasawa. 28Balet no mangasawa ka, ag ka mankasalanan, tan no miasaway sakey a marikit ag met mankasalanan. Balet nagunigon irad sayan bilay, et sikato yay labay kon napaliisan yo. 29Niay labay kon ibaga, agagi: manasingger lay niganan panaon, kanyan manlapud natan, saray walay asawa nepeg day mambilay, a singa ra anggapoy asawa; 30saray manaakis, a singa ra aliwan maermen; saray manliliket, a singa ra aliwan maliket; saray mansasaliw, a singa anggapoy kayaryan da; 31saray manliliket ed saray minumundon bengatla, a singa anggapoy walawala ra yad sikara. Ta naandipat ya amin iray wala natan ed sayan mundo. 32Labay ta kayon iyarawi ed saray kapagaay bilay. Say lakin anggapoy asawa et mapaga ed saray kimey a nipaakar ed Katawan, no panoy pamaliket tod Katawan. 33Balet say lakin walay asawa mapaga ed saray antokaman ed sayan mundo, no panoy pamaliket tod asawa to. 34Kanyan nankadwa so kawalaay kapagaan to. Ontan met, say biin anggapoy asawa o say marikit et mapaga ed saray kimey a nipaakar ed Katawan, no panoy pagmaliw ton masanto diad laman tan ispiritu; balet say biin walay asawa et mapaga ed saray antokaman ed sayan mundo, no panoy pamaliket tod asawa to. 35Ibabagak ya, ta labay ta kayon tulongan. Ag ta kayo sesebelan; labay ko labat a maptek tan maoksuy so pambilay yo, pian diad panlingkur yod Katawan et anggapoy makaskasbel. 36Nipaakar ed saray nansipanan a mankasal ya ag da labay lan ituloy so pankasal da, onyay ibagak: no isipen na laki a mabanday yan nagawad kasipan to, no ag to la napokpokay pilalek na laman to, tan nalikna ton nakaukolan iran mankasal, nepeg a mankasal ira, onung ed labay to. Anggapoy kaogsan to ya. 37Balet no say laki et pinaletan tod kanunotan to ya ag la mangasawa, ya anggapoy mamasoot ed sikato, no saray ton pokpokan a maung so inkasikato, tan talagan ag to la omaney kanunotan to, maabig so ag to la pangasawa ed kasipan to. 38No ontan sirin, maabig ed laki no asawaen toy kasipan to, balet lalon maabig no ag to la asawaen. 39Aliwan bolus so bii no mabilay ni so asawa to. Balet no inatey lay asawa to, nayarian to lay miasawa ed anggan siopan laki a labay to, balet nakaukolan a Cristiano yan laki. 40Balet lalon maliket no ag la miasawan pidwa. Saya so walad kanunotan ko, et isipen kon walad siak met so Ispiritu na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\