1 CORINTO 8

1Onya met so nibagak, nipaakar ed kakanen ya imbagat ed saray talintaoy diriyos. Amta tayon "walay pakaamta tayon amin." Say pakaamta pagmaliwen ton mapaatagey so too; balet say aro mamabiskeg. 2Say toon abaloan ton walay amta to, ag to ni amtay nepeg ton amtaen. 3Balet kabat na Dios so toon mangaarod sikato. 4Kanyan nipaakar ed pangay kakanen a nibagat ed saray talintaoy diriyos: amta tayon anggapoy kabaliksan na talintaoy dios; kabat tayon saksakey labat so Dios. 5Anggaman a dakerakel ira yan tatawagey "diriyos" diad tawen o diad dalin, tan talagan amayamay "iray diriyos" tan "saray kakatawan," 6para sikatayo saksakey so Dios, say Ama ya amalsad amin a bengatla tan mambibilay itayon para sikato. Saksakey met so Katawan, si Jesu-Cristo, a diad panamegley to apalsay amin a bengatla, tan diad panamegley to met mambibilay itayo. 7Balet sayan katwaan ag amta na amin a katoowan. Wala ray niilwam lad saray talintaoy diriyos kanyan, anggad natan, no mangan iray imbagat ed talintaoy diriyos, abaloan dan kayaryan na talintaoy diriyos yan kakanen. Lapud makapoy so konsinsia ra, mapaga ra ta abaloan dan mankasalanan ira. 8Say kakanen ag to paabigey pikakasakey tayod Dios. Anggapoy nabawas ed sikatayo no ag itayo mangan, tan anggapo met so kaabigan a naala tayo no mangan itayo. 9Balet manalwar kayo, ta ompan lapud nayarian yoy mangan na antokaman et saya so makasengeg na pankasalanan da ray makapoy ed pananisia. 10No bilang ta sikayon walay pakaamta et anengneng kayoy sakey a toon makapoy so konsinsia to, a mangakan kayod dalem na timploy dios, ag met kasi nadagdag a mangan na kakanen ya imbagat ed saray talintaoy diriyos? 11Kanyan sayan too a makapoy ed pananisia, say agi yon makasengeg na inateyan nen Cristo, nabalang lapud "pakaamta" yo! 12Lapud saya, mankasalanan kayod Cristo, diad pankakasalanan yod agagi yo, tan diad pandederal yoy konsinsia ran makapoy. 13Kanyan no kakanen so makasengeg na pankasalanan na agik, ag ak lan balut mangan na karni, pian ag ko la nalagyat a mankasalanan so agik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\