1 CORINTO 9

1Aliwa ak ta a toon bolus? Aliwa ak ta ya apostol? Ag ko ta anengneng si Jesus a Katawan tayo? Aliwa kasin sikayo ray bungay panlilingkur kod Katawan? 2No ag birbiren na saray arum ya apostol ak, andi-duaruwan birbiren yo ak! Ta sikayon dili so pakapatnagan ya apostol ak na Katawan. 3Onyay ebat kod saray mamabalaw ed siak: 4Anggapo tay kanepegan min naitday kanen tan inomen? 5Anggapo tay kanepegan min mangawit na asawan Cristiano, a singa gagawaen nen Pedro, saray arum ya apostol, tan saray agagi na Katawan? 6Sikami ta labat nen Bernabe so nakaukolan ya ag ontondad anapay-bilay? 7Siopa ta a sondalo so igastosan toy sikaton dili diad panlingkur to? Siopa ta a dumaralus so ag to pambilay so intanem to? Siopa ta a managkomponiy karniro so ag to ikanay gatas na karniro to? 8Ag ira ya labat paneknekay inagew-agew a nagagawad bilay na too; sikato met so sasalitaen na Ganggan. 9Nisulat ed Ganggan nen Moises, "Ag mo babalungosay bakan maniilik." Akin baka so aasikasoen na Dios? 10Aliwa kasin sikatayoy labay ton ibaga nen inkuan to ya? On, sikatayoy makasengeg no akin et nisulat ya, ta say toon mambaka tan say toon manani walay ilalo ran makapiapag ed naani. 11Angipasek kamid sikayo na saray maispiritu ran bokel. Makapabelat la kasin tuloy so panani mid sikayo na matiryal iran bengatla? 12No saray arum et walay onyan kanepegan dad sikayo, ag kasi nagkalalod sikami? Balet ag mi ya inkanan kanepegan. Intepel mi ingen iray amin a bengatla, pian ag kami makapangyay makasbel ed ikayat na Maung a Balitan nipaakar ed Cristo. 13Ag yo ta kabat a saray manlilingkur ed Timplo et diad Timplo met so pangaalaan day kakanen da, tan saray mangibabagat ed altar et minanabang irad saray ibabagat? 14Ontan met ya ingganggan na Katawan a saray mampulong na Maung a Balita et nepeg a diad Maung a Balita so pangalaan day pambilay da. 15Balet anggapoy inkanak ed sarayan kanepegan ko, tan aliwan say pikekerew koy pambilay ko so makasengeg na pansusulat kod saraya. Lablabayen ko niy ompatey nen say pagmaliwen dan andi-kakanaan so makanepegan a pampasirayew ko! 16Anggapoy kanepegan kon mampasirayew makasengeg labat ed pampupulong koy Maung a Balita! Ta ingganggan ak a manggawad saya, et pakaskasi ak no ag ko ipulong so Maung a Balita! 17No pinilik yan kimey, walay ilaloan kon tumang. Balet gagawaen ko yan pangonur kod sakey a ganggan, ta nipia yan kimey ed siak. 18Anto siriy tumang ko? Say tumang ko say pankanawnawak a mangipulong ya anggapoy bayar na Maung a Balita, say ag ko pangaalay intiron kanepegan a para siak diad pampupulong koy Maung a Balita. 19Bolus ak tan anggapon balut so mangaariped siak, balet papaaripen ak ed amin a too, pian dakel so natanggoyur kod pananisia. 20No kaibak iray Judio singa ak Judio, pian natanggoyur ko ra. Anggaman ya ag ak nasasakopay Ganggan nen Moises, pasasakop ak no kaibak iray nasasakopay Ganggan, pian natanggoyur ko ra. 21Ontan met, no kaibak iray Hintil mambibilay ak a singa Hintil ya ag nasasakopay Ganggan, pian natanggoyur ko ra. Ag to kabaliksan yan ag ko oonurey ganggan na Dios, ta tuan nasasakopan ak na ganggan nen Cristo. 22No kaibak iray makapoy, mampapakapoy ak met a singa sikara, pian natanggoyur ko ra. Mipapara ak ed amin a totoo diad amin a kipapasen da, pian nilaban ko ray arum ed sikara diad anggan anton pamaakaran. 23Gagawaen ko yan amin makasengeg ed Maung a Balita, pian makapinabang ak met ed saray bindision to. 24Amta yon saray milulumba ombabatik iran amin, balet sakey labat ed sikara so makalay tumang. Batik kayo sirin a singa milulumba, pian makala kayoy tumang! 25Saray mampapasal a milumba nakaukolan a mandangka rad amin a ganagana. Gagawaen da ya, pian nagamuran day korona a naderal lamlamang, balet koronan ag naderal so nagamuran tayo. 26Kanyan singa ak milulumba a pilalek koy manalo, tan singa ak buksingiron ag mamoponitid dagem. 27Papairapen koy laman ko tan aaripenen ko, ta ompan kasumpal kon mampulong ed arum et siak so nipolisay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\