1 JUAN 2

1Anak ko, isulat ko ya pian ag kayo manggaway kasalanan. Balet no walay mankasalanan, walay matonung a Jesu-Cristo a mangipipikasid sikatayo ed Ama. 2Si Cristo et nibagat a pakapaandian na saray kasalanan tayo, tan aliwa lambengat a saray kasalanan tayo, no ag ingen pati saray kasalanan na sankamundoan. 3No onuren tayo ray ganggan na Dios, andi-duaruwad satan a kabat tayoy Dios. 4No ibagay sakey a too, "Kabat koy Dios," balet et ag to onuren iray ganggan na Dios, matila tan a too. Anggapo met so katwaan ed sikato. 5Balet siopamay toon mangoonur na salitay Dios, talagan ayadyariy panangaro tod Dios. Dia tayo naamtaan a wala tayo ed Dios. 6Siopamay toon mangibagan mansiasiansiad Dios, nepeg a mambilay a singa impanbilay nen Jesu-Cristo. 7Inararo, sayan isusulat kon ganggan ed sikayo et aliwan balo, no ag ingen daan a ganggan a wala lad sikayo nanlapud gapo. Say daan a ganggan et say salitan nadngel yo la. 8Bangbalet say ganggan ya isusulat kod sikayo et balo, tan anengneng so katwaan to ed Cristo tan ontan met ed sikayo. Ta nanaandi lay kabilongetan tan onsisindag lay petepeteg a silew. 9Siopamay mangibabaga a sikatoy walad silew, balet et bobosulen toy agi to, wala nid kabilongetan anggad sayan bekta. 10Siopamay aaroen toy agi to, mansiansia ed silew. Kanyan anggapoy antokaman ed sikato a pakapankasalanay arum a totoo. 11Balet siopamay mamobosul ed agi to, sikatoy wala ed kabilongetan; pankukurangan toy kabilongetan tan solingsoling, ta binulag na kabilongetan. 12Susulaten ta kayo, anak, ta apirdona la ray kasalanan yo lapud ngaran-nen Cristo. 13Susulaten ta kayo, kaamaan, ta kabat yo may wala la nanlapud gapoy gapo. Susulaten ta kayo, tubon-balon lalaki, ta tinalo yo may Maoges. 14Susulaten ta kayo, anak, ta kabat yoy Ama. Susulaten ta kayo, kaamaan, ta kabat yo may wala la nanlapud gapoy gapo. Susulaten ta kayo, tubon-balon lalaki, ta mabiskeg kayo; say salitay Dios walad sikayo tan tinalo yo may Maoges. 15Ag yo aaroey mundo odino saray bengatlan walad mundo. Siopamay mangaarod mundo, anggapoy panangaro tod Ama. 16Amin a bengatlan walad mundo—saray maoges a pilalek na too, saray labalabay a nengnengen tan alaen na totoo, tan amin a bengatla diad mundo ya ipapasirayew na totoo—nanlapu ra yan amin ed mundo. Anggapoy anggan sakey ed saraya so nanlapud Ama. 17Say mundo tan amin a bengatlan maoges a pampipilalekan na too et naandipat ira; balet say toon manggagaway linaway Dios mansiansia ya anggad angga. 18Anak, asingger lay anggaan! Nibagad sikayon onsabiy Anticristo. Et natan amayamay la ray linmetaw ya Anticristo, kanyan amta tayon asingger lay anggaan. 19Sarayan totoo et aliwa ran tuan kabyangay moyungan tayo, kanyan tinaynan da itayo. No talagan kaiba tayo ra ed moyungan tayo, nansiansia ra komun ya akiolup. Balet tinmaynan ira, kanyan malinew ya amin da et aliwan kabyangay moyungan tayo. 20Balet amin yo amta yoy katwaan, ta niiter lay Ispiritu Santo ed sikayo. 21Susulaten ta kayo, aliwan lapud ag yo amtay katwaan, no ag ingen lapud amta yoy katwaan. Kabat yo met ya anggapoy tila a manlapud katwaan. 22Siopa sirin so matila? Say toon mangibabaga a si Jesus et aliwan sikatoy Cristo. Sikato yay Anticristo—ipopolisay toy Ama tan say Anak. 23Ta siopaman a mangipolisay ed Anak, ipopolisay to met so Ama; siopaman balet so mangaawat ed Anak walad sikato met so Ama. 24Pansiansia yo sirin ed puso yo so salitan nadngel yon nanlapud gapo. No pansiansiaen yoy nadngel yon nanlapud gapo, mansiansia kayo lawas ed Anak tan diad Ama. 25Tan say insipan nen Cristo ya iter ed sikayo et say bilay ya andi-anggaan. 26Susulaten ta kayo na nipaakar ed saray manasalin mangibalang ed sikayo. 27Balet nipaakar ed sikayo, inter nen Cristo so Ispiritu tod sikayo. Dapot mansiansiay Ispiritu tod sikayo, ag yo nakaukolay siopaman a mangibangat ed sikayo. Say Ispiritu to so mangibangat ed sikayo na amin a bengatla, tan say katwaan so ibangat tod sikayo, aliwan say tila. Onur yo sirin so bangat na Ispiritu tan mansiansia kayod Cristo. 28On, anak, mansiansia kayod Cristo, pian mataletalek itayo no sikatoy ompatnag tan ag itayo nabaingan ed sikato no Agew na isabi to. 29Amta yon matonung si Cristo; nepeg yon kabaten met sirin ya anak na Dios so balang sakey a manggagaway katonungan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\