1 JUAN 3

1Nengneng yo so ontan lan panangaroy Ama ed sikatayo! Diad kabaleg na panangaro to atawag itayon anak na Dios—tan saya et tua. Ag itayo kabat na sankamundoan, ta say sankamundoan ag to akabat so Dios. 2Inararon anak, sikatayo natan so anak na Dios, balet aliwa nin malinew no antoy pagmaliwan tayo. Anggaman ontan, amta tayo a diad ipawil dia nen Cristo, magmaliw itayon singa sikato, ta nanengneng tayo diad dilin inkasikato. 3Balang sakey a wala yan ilalo tod Cristo linisan toy panagbilay to, a singa si Cristo et malinis. 4Siopamay mankakasalanan susumlangen toy ganggan, ta say kasalanan et say isumlang ed ganggan. 5Amta yo a pinmanengneng si Cristo a mangekal ed saray kasalanan na katoowan, tan anggapoy kasalanan to. 6Kanyan siopamay mansiansiad Cristo ag to ituloy so mankasalanan; balet siopamay ituloy toy mankasalanan ag ton balut anengneng o akabat si Cristo. 7Anak, ag kayo papaibalang ed siopaman! Siopamay manggaway katonungan sikatoy matonung, a singa si Cristo et matonung 8Siopamay manggaway kasalanan kayaryan na Diablo, ta say Diablo et nankasalanan nanlapud gapo. Pinmanengneng so Anak na Dios a maneral na saray kimey na Diablo. 9Siopaman ya anak na Dios ag to ituloy so mankasalanan, ta walad sikato so inkanatural na Dios; tan lapud say Dios so Ama to, ag to nayarian ya ituloy so mankasalanan. 10Say pandomaan na saray anak na Dios tan saray anak na Diablo et saya: siopamay ag manggagaway katonungan o ag to aaroey agi to, sikatoy aliwan anak na Dios. 11Say bangat a nadngel yon nanlapud gapo et saya: nepeg a manaarowan itayo. 12Ag tayo nepeg ya aligey Cain a mananombuk na Diablo, tan pinatey toy agi to. Akin et pinatey nen Cain so agi to? On a, ta maoges iray gawgawa to, balet maung iray gawgawa na agi to. 13Kanyan ag kayo mankelaw, agagi, no bosulen kayoy sankamundoan. 14Amta tayon imbeneg ti lay patey tan wala ti lad bilay, ta inaro tayo ray agagi tayo. Siopamay ag mangaaro, wala ni ed patey. 15Siopamay mamobosul ed agi to, sikatoy managpatey; et amta yon anggapoy bilay ya andi-anggaan ed sakey a toon managpatey. 16Onyay pakaamta tayoy kabaliksan na aro: inter nen Cristo so bilay to para sikatayo. Nepeg tayo met sirin ya iter so bilay tayo para saray agagi tayo! 17No mayaman so sakey a too tan sankanengneng ton maniirap so agi to et ag to kasian a tulongan, panoy pangibaga ton inaro toy Dios? 18Anak! Ag tayo nepeg so mangaro diad panamegley na salita o balikas labat. Nepeg ya ipanengneng tayoy tuan panangaro diad panamegley na gawa. 19Saya sirin so pakaamtaan tayon wala tayod katwaan. Sikato ya met so pakadeenay konsinsia tayod arap na Dios. 20No ag itayo padeeney konsinsia tayo, amta tayon baleg so Dios nen say konsinsia tayo, tan kabat ton amin iray bengatla. 21Kanyan, inararo, no mareey konsinsia tayo, walay biskeg na linawa tayod arap na Dios. 22Awaten tayo ray amin a kerewen tayod sikato, ta oonuren tayo ray ganggan to tan gagawaen tayo ray makapaliket ed sikato. 23Sayay ganggan to: nepeg a manisia tayod ngaran na Anak ton Jesu-Cristo, tan manarowan itayo onung na ingganggan nen Cristo ed sikatayo. 24Siopamay mangoonur na saray ganggan na Dios, mansiasiansiad Dios tan say Dios so mansiasiansiad sikato. Diad panamegley na Ispiritu ya inter tod sikatayo, amta tayo a mansiasiansiay Dios ed sikatayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\