1 JUAN 4

1Inararo, ag yo nepeg a sisiaen iray amin a mangibabagan walad sikaray Ispiritu, no ag ingen sobuk yo ni ra no kasin say ispiritun walad sikara et nanlapud Dios. Ta amayamay a tila-tilan propita so linmetaw lad intiron mundo. 2Dia yo naamtaan no siopay kawalaay Ispiritu na Dios: siopamay mangibabagan si Jesu-Cristo et nagmaliw a too, sikatoy kawalaay Ispiritu a nanlapud Dios. 3Balet siopamay mangiboborid sayan nipaakar ed kinen Jesus, anggapod sikatoy Ispiritu a nanlapud Dios. Say ispiritu na Anticristo so walad sikato. Nibaga lad sikayon onsabi ya, et wadya la natan ed mundo. 4Anak, kayaryan kayoy Dios tan tinalo yo ray tila-tilan propita, ta say Ispiritu a walad sikayo et makapanyari nen say ispiritu a walad mundo. 5Minumundo ra, kanyan minumundo ray ibabangat da tan dedengelen iray sankamundoan. 6Balet kayaryan itayoy Dios. Siopamay toon kabat toy Dios, dedengelen to itayo, balet ag itayo dengelen na siopaman ya ag kayaryay Dios. Dia tayo naamtaan sirin so pandomaan na Ispiritu na katwaan tan ispiritu na tila. 7Inararo, manaarowan itayo, ta say aro manlalapud Dios. Siopamay mangaaro et anak na Dios tan kabat toy Dios. 8Siopamay ag mangaaro et ag to kabat so Dios, ta aro so Dios. 9Onyay impangipanengneng na Dios na aro tod sikatayo: imbaki tod mundo so bogbogtung ya Anak to, pian nawalaan itayoy bilay ed panamegley to. 10Sayay labay kon ibaga a panangaro: aliwan say panangaro tayod Dios, no ag ta say panangaro na Dios ed sikatayo nen imbaki toy Anak ton nibagat a makapaandi na kasalanan tayo. 11Inararo, no onyay impangaro na Dios ed sikatayo, nepeg met sirin a manaarowan itayo. 12Anggan kapigan, anggapo niy toon akanengneng ed Dios, balet no manaarowan itayo, manayam ed sikatayo so Dios tan ayadyarid sikatayoy aro to. 13Inter na Dios so Ispiritu to ed sikatayo, kanyan amta tayon manaayam itayod Dios tan manaayam ed sikatayo. 14Anengneng mi tan papaneknekan mid saray arum a say Ama imbaki toy Anak to a Manangilaban na sankamundoan. 15Siopamay mangibagan si Jesus et Anak na Dios, manayam so Dios ed sikato tan sikatoy manayam ed Dios. 16Kabat tan panisiaan tayoy panangaro na Dios ed sikatayo. Aro so Dios. Siopamay mangaro, manayam ed Dios tan manayam so Dios ed sikato. 17Say getma na inkayadyari na aro ed sikatayo et say ag tayo itakot no Agew na Okum. Ag itayon talaga ontakot, ta say bilay tayod sayan mundo et kapara na bilay nen Cristo. 18Anggapoy takot ed aro, ta ibabantak na aro so takot. Kanyan ag ni ayadyariy aro ed toon walay takot, ta nantekep so takot tan dusa. 19Mangaro tayo, ta inmonan angarod sikatayo so Dios. 20Matila so toon mangikuan, "Inarok so Dios," no bosulen toy agi to. Ta say ag mangarod agi to anta sankanengneng to, ag to naaroy Dios ya ag to nanenengneng. 21Saya sirin so ganggan ya inter nen Cristo ed sikatayo: say mangarod Dios nepeg met ya aroen toy agi to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\