1 JUAN 5

1Anak na Dios so toon manisia a si Jesus et sikatoy Cristo. Siopamay mangarod ama, aroen to met so anak na ama. 2Diad panamegley na pangaaro tayod Dios tan pangoonur tayod saray ganggan to, naamtaan tayon a aroen tayo ray anak na Dios. 3Ta say pangarod Dios kabaliksan toy pangonur tayod saray ganggan to. Et aliwan mairap ya onuren iray ganggan to, 4ta balang sakey ya anak na Dios nayarian ton taloen so sankamundoan. Say panatalo tayod sankamundoan et say pananisia tayo. 5Siopay nayarin manalod sankamundoan? Say toon manisia a si Jesus et Anak na Dios. 6Si Jesu-Cristo so linma diad mundo, a sikatoy abinyagan ed danum tan angiterter na dala to diad impatey to. Linma dian ag labat abinyagan ed danum, no ag ingen interter to met so dala to. Say dilin Ispiritu so amaneknek a tua ya, ta say Ispiritu et katwaan. 7Taloray mantasi: 8say Ispiritu, say danum, tan say dala; et mankakasakey ira yan talo. 9Manisia tayod panagtasi ray totoo; lalon mabiskeg so panagtasi na Dios tan sikato yay panagtasi to nipaakar ed Anak to. 10Kanyan siopamay manisiad Anak na Dios, walad sikato yan panagtasi. Balet siopamay ag manisisiad Dios, ginawa ton matilay Dios lapud ag to anisiad panagtasi na Dios nipaakar ed Anak to. 11Saya so panagtasi: say Dios initdan to itayoy bilay ya andi-anggaan, tan sayan bilay et wala ed Anak to. 12Siopamay walad sikatoy Anak, walad sikatoy bilay ya andi-anggaan; siopamay anggapod sikatoy Anak na Dios, anggapod sikatoy bilay ya andi-anggaan. 13Isusulat ko yad sikayo, pian naamtaan yo a sikayon mananisia ed ngaran na Anak na Dios et walay bilay yon andi-anggaan. 14Mataletalek itayon onaasingger ed Dios, ta amta tayo a dengelen to tayo no onkerew itayod sikato na bengatlan ag onsumpa ed linawa to. 15Bangta amta tayon dengelen to itayo no onkerew itayod sikato, amta tayo met ya iter to ray kekerewen tayod sikato. 16No nanengneng na siopaman so agi to a manggagaway kasalanan ya ag mansusumpal ed patey, nepeg ya ipikasi to, tan say Dios itdan toy bilay yan agi. Say kipaakaran to ya et saray totoon saray kasalanan da et ag mansusumpal ed patey. Ta walay kasalanan a mansusumpal ed patey, tan ag ko ibabagan ipikasian yoy toon manggagawad saya. 17Kasalanan so amin a gawan maoges, balet walay kasalanan ya ag mansumpal ed patey. 18Amta tayo ya anggapoy anak na Dios ya itutuloy toy mankasalanan, ta aasikasoen na Anak na Dios, tan ag balut nadiwit na samay Maoges. 19Amta tayo a say Dios so akankayaryan ed sikatayo, tan walad silong na pakaoley na samay Maoges so sankamundoan. 20Amta tayo a linma diay Anak na Dios tan initdan to itayoy pakatalus, pian naamtaan tayoy tuan Dios. Wala itayod tuan Dios—diad Anak ton Jesu-Cristo. Sikato yay tuan Dios, tan sikato yay bilay ya andi-anggaan. 21Anak, manalwar kayon maung ed talintao da ray tila-tilan diriyos!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\