1 PEDRO 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pedro ya apostol nen Jesu-Cristo— Diad saray totoon pinili na Dios ya ataytayak tan mimiayam irad nandoroman baley na saray luyag na Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, tan Bitinia. 2Pinili kayoy Dios Ama, onung ed getma to lan nanlapud gapoy gapo, tan pinasanto kayoy Ispiritu, pian magmaliw kayon maonur ed Jesu-Cristo tan nalinisan kayoy dala to. Nawalaan kayo komuy ag nasabsabaan a bindision tan kareenan. 3Nagalang komuy Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Cristo! Lapud baleg a panangasiy Dios Ama, initdan to itayoy balon bilay diad panamegley na inkiolid bilay nen Jesu-Cristo. Sayan balon bilay so angiter ed sikatayoy mabilay ya ilalo, 4tan say panawir tayoy bindision ya ag naderal, ag naboluk, o onkupas. Akaparaan yan bindision ed sikayo dimad tawen. 5Lapud mananisia kayo, sasalimbengan kayo na pakayariy Dios legan yon aalagden so kilalaban ya akaparaan lan nipaamta ed kaonuray panaon. 6Nepeg yo yan panliketan, anggaman a nayarin nakaukolan ni a manermen kayon magano lapud saray nandoroman subsubok na bilay. 7Say balituk a naderal, iparalad apoy pian naamtaan no tuan puro. Ontan met, say pananisia yo a maung nen say balituk, nasubok pian naamtaan no tuan malet. Diad ontan napagalangan, nadayew, tan nitanduro kayo no Agew a nipanengneng si Jesu-Cristo. 8Anggaman ya ag yo anengneng, aaroen yo. Anggaman ya ag yo nanenengneng natan, manisia kayod sikato. Kanyan manlepwad puso yoy baleg a liket ya ag nayarin ibalikas, 9ta aanien yo lay bungay pananisia yo, salanti say kilalabay kamarerwa yo. 10Inanap tan inosisa na saray propita so sayan kilalaban tan impasakbay dan imbaga so nipaakar ed sayan rigalon iter na Dios ed sikayo. 11Sinali ran inanap no kapigan tan no panoy isabi to yan panaon. Say Ispiritu nen Cristo a walad sikara intoro to yan panaon, nen impasakbay to ray kairapan a liknaen nen Cristo tan say kagalangan ya ontombuk. 12Nen ipakabat na saray propita ira yan katwaan a nadngel yo natan, impaamta na Dios ed sikara ya aliwan para kaabigan da so kimey da, no ag ingen para sikayo. Saray managpulong na Maung a Balita imbabaga rad sikayo ra yan katwaan, tan nampupulong iran napnoy pakayariy Ispiritu Santo a nibakin nanlapud tawen. Anggan saray anghil ed tawen nampilalekan da a natalusan ira yan katwaan. 13Kanyan iparaan yo ray kanunotan yo. Mantadya kayo lawas tan sigput yon ipeket so ilalo yo ed bindision a niiter ed sikayo no nipaamta lay Jesu-Cristo. 14Toluk kayod Dios a singa katotoluk na anak, tan ag ki la papaiwanwan ed saray maoges a pilalek na laman yo nen ag yo ni amtay katwaan. 15Ingen mambilay kayon masanto, a singa say Dios ya anawag ed sikayo et masanto. 16Ta ibabagay Masanton Sulat, "Nepeg a masanto kayo, ta masanto ak." 17Say Dios anggapoy lalabien to. Sintinsiaan toy balang sakey onung ed saray ginagawa to; tan lapud tatawagen yo na Ama, nepeg yon pagalangan legay panayam yo a sangkaili diad tapew na dalin. 18Amta yo no antoy impanondon ed sikayo ed andi-kakanaan a kabibilay a tinawir yod saray lalaki yo. Say impanondon ed sikayo et aliwan bengatlan naderal, a singa say balituk, o pilak, 19no ag ingen say mablin dala nen Cristo, a singa kordiron anggapoy deral o dotak to. 20Pinili la na Dios kasakbayan na inkapalsay mundo, tan sikatoy pinmanengneng ed sayan kaonuran iran panaon makasengeg ed sikayo. 21Diad panamegley to, manisia kayod Dios ya amaolid bilay tan amagalang ed sikato, et diad ontan niletneg ed Dios so pananisia tan ilalo yo. 22Natan ta alinisan yo lay sikayon dili lapud itotoluk yod katwaan, tan diad ontan et wala lad sikayoy puron panangaro ed saray agagi yod pananisia, papetang tan manlapud otel na puso yoy panaarowan yo. 23Ta nianak kayo lamet aliwan diad panamegley na too, no ag ingen diad panamegley na pakayari na mabilay tan ag manganggan salitay Dios. 24Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Amin a too singa ra dika, amin a kagalangan da singa ra rosas na dika. Namagaay dika, tan say rosas nalaylay met la, 25balet say salitay Katawan anggan kapigan mansiansia." Sikato yay Maung a Balitan nipulong ed sikayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\