1 PEDRO 2

1Kanyan ekal yo lad bilay yo ray amin a kaogsan, panagtila, pansimpisimpitan, panagimon, panagpaoges na kagalangan. 2Singa saray mansususon ogogaw, pampilalekan yon inomen so puron maispiritun gatas, pian diad paninom yo, ombaleg kayod pananisia ya anggad pakagamur yoy nagnap a kilalaban. 3Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Atawayan yo lay kaabigay Katawan." 4Singger kayod Katawan, say baton mabilay ya imbantak na totoo, balet pinili na Dios tan mabmablid pakanengneng to. 5Singger kayon singa mabilay iran bato, tan paikana kayo ed panggaway maispiritun timplo. Magmaliw kayon masanto a papari ed sayan timplo tan mangyapay kayoy maispiritu tan makapaliket iran bagat ed Dios diad panamegley nen Jesu-Cristo. 6Ta ibabagay Masanton Sulat, "Pinilik so sakey a mablin bato, ya ililirak a pundasion ed Sion; tan ag nabaingan so siopaman a manisiad sikato." 7Mabmabli yan bato ed sikayo ran mananisia, balet diad saray aliwan mananisia nasumpal so walad Masanton Sulat: "Say baton impasen ya andi-kakanaan na saray karpintiro, nagmaliw lamlamang a sankakanaan a bato." 8tan, "Nagmaliw a katiruran a bato, tan kaparokulay totoo." Atumba ra, ta ag ira inmonur ed salitay Dios; sikato yay ingganay Dios para sikara. 9Balet sikayoy apilin totoo, papari na Ari, sakey a bansan masanto, tan totoo na Dios. Say Dios pinili to kayon mangipulong na makapakelaw iran gawgawa to. Sikato met so anawag ed sikayod kabilongetan tan angyakar ed sikayod makapakelaw a liwawa to. 10Nen saman, aliwa kayon totooy Dios, balet natan totoo to ki la. Ag yo ni naawat so panangasi na Dios nen saman, balet natan naawat yo la. 11Inararok, lapud sangkaili kayon mimiayam labat ed sayan mundo, kekerewen kod sikayo ya ibeneg yo la ray maoges a pilalek na laman a milalaban ed kamarerwa. 12Nepeg a mambilay kayon masimpit ed pegley da ray aliwan mananisia. Anggaman a palsaan da kayon manggagaway kaogsan natan, nabirbir da met lamlamang so maung iran gawgawa yo tan diad ontan, igalang day Dios no Agew na isabi to. 13Lapud Katawan, toluk kayod saray manoley: diad Impirador a sikatoy sankatageyan a manoley, 14tan diad saray gobirnador ya imbaki na Impirador a sikaray manusad saray manggagaway kaogsan tan mamagalang ed saray manggagaway kamaungan. 15Ta labay na Dios a patondaen yoy andi-kakanaan a lalabiren da ray makulang-kulang a totoo, diad panamegley na saray maung a gagawaen yo. 16Bolus kayo, balet ag yo gagawaey inkabolus yo a panakbung na antokaman a kaogsan, no ag ingen mambilay kayon aripey Dios. 17Pagalangan yo ray amin a katoowan tan aro yo ray kapara yon mananisian agagid Cristo. Mambilay kayon walay takot ed Dios tan walay panangigalang ed Impirador. 18Sikayo ran aripen, paoleyan kayod saray amo yo tan pagalangan yo ra, aliwa labat a saray mapangasi tan maoyamo no ag pati saray maruksa. 19Ta panliketan na Dios so pangitepel yoy kadusa yon anggapoy kasalanan, lapud amta yon sikato yay linawa to. 20Wala tay nagunggona yo no manirap kayo lapud panggawa yoy kaogsan? Anggapo! Balet panliketan na Dios so pangitepel yoy kadusa yon anggapoy kasalanan lapud panggawa yoy kamaungan. 21Say pantepel na kairapan et kabyangay impamili na Dios ed sikayo; ta nanirap met si Cristo lapud sikayo tan angitilak na oliran ya aligen yo. 22Anggapoy ginawa ton kasalanan; ag met nantila ya anggan kapigan. 23Nen pinapabaingan da, ag to ra pinabaingan. Nen pinapairap da, ag to ra tinaktakot, no ag ingen nanmatalek ed Dios a maptek so panagsintinsia to. 24Diad impatey nen Cristo ed tagey na krus, sinakbat tod laman to ray kasalanan tayo, pian taynan ti lay kasalanan tan mambilay ti la onung ed linaway Dios. Inmabig kayo diad panamegley na saray sugat to. 25Nen saman singa kayo saray karniron abalbalang, balet natan akapawil ki lan ontotombuk ed Pastol tan Managasikaso na kamarerwa yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\