1 PEDRO 3

1Ontan met, sikayo ran bibii, paoleyan kayod kaasawaan yo. No walad sikaray ag ni manisiad salitay Dios natanggoyur iran manisia, diad panamegley na maung ya ogali yo. Anggano ag yo la ra paliwawaan, 2ta nanengneng da lay masimpit tan malinis a kabibilay yo. 3Say ganggana yo nepeg ya aliwan walad pangapiger yod buek yo, o pangikana yo ray alahas, o pangisolung yo ray kawes. 4Say ganggana yo et nepeg a walad peteg ya inkatoo yon niamut ed puso yo, say ag onkupas a ganggana a katekep toy maoyamo tan mareen ya ogali. Sikato yay mabmabli ed matay Dios. 5Nen inmonan panaon, saray bibiin masimpit tan masanto et onyay impamaganggana rad sikaran dili: nanilalo rad Dios tan impaoleyan irad kaasawaan da. 6Onyay ginawa nen Sara. Tinoluk tan tinawag ton katawan si Abraham ya asawa to. Nibilang kayo met a bibiin anak to, no maung so gawaen yo tan ag yo takotay antokaman. 7Sikayo ra met a lalaki, talusan tan pagalangan yoy kaasawaan yo diad piaamung yod sikara, ta makapoy ira tan kapara yo ran manawir na bilay a rigaloy Dios. Diad panggawa yod saya, ag nasebelay pikakasi yo. 8Kaonuran, nepeg a mankakasakey kayod kanunotan tan liknaan. Nepeg a panaaroway sanaagi so panaarowan yo; mapangasi tan mapaabeba kayo. 9Ag yo ibabales so maoges ed saray manggagaway kaogsan ed sikayo. Ag yo aayewey mangaayew ed sikayo, no ag ingen panggawaan yoy kamaungan, ta atawag kayo a mangawat na bindisioy Dios. 10Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Say malabay a mambilay a maliket tan mareen, nepeg lan ontondan mansalitay kaogsan tan manlabir na katilaan. 11Nepeg to lan ibeneg so kaogsan tan manggawa lay kamaungan; nepeg to met lan anapey kareenan tan pampilalekay pambilay a mareen. 12Ta sankanengneng lawas na Katawan iray matonung, tan diad saray pikakasi ra sikato lawas so ontalineng; balet sumpa ed saray manggagaway kaogsan." 13Siopay manggaway makapoy ed sikayo no say kaabigan so pilalek yon gawaen? 14Balet manliket ki nin siansia, anggaman a pairapen da kayo lapud panggawa yoy kaabigan! Ag yo tatakotay panangigagaem da, tan ag kayo mapaga. 15Pagalangan yod puso yo si Criston Katawan. Nepeg a sipaparaan kayon onebat ed siopaman a manepet no akin et walay ilalo yo. 16Balet nepeg a maoyamo tan mapagalang kayod panagebat yo. Pansiansia yon malinis so konsinsia yo, pian nabaingan iray mamaoges ed panggawa yoy kamaungan diad itombuk yod Cristo. 17Ta lalon maabig no mantepel kayoy kairapan, lapud panggawa yoy kamaungan no sikatoy linaway Dios, nen say mantepel kayoy kairapan, lapud panggawa yoy kaogsan. 18Ta inatey si Cristo ya amimpinsan para saray kasalanan, say anggapoy kasalanan para saray makasalanan, pian niasingger to itayod Dios. Inatey onung ed laman tan pinaolid bilay onung ed ispiritu. 19Onung ed maispiritun kipapasen to, linmad saray aprison ispiritu tan pinulongan to ra. 20Sikara ya may ispiritu ya ag tinmoluk nen say Dios et inanosan to ran inalagar ya ompawil ed sikato, diad saramay agew a gagawaen nen Noe so biong. Lapud tulong na saman a biong, walwaloran totoo so nilaban ed danum. 21Sayan danum aliling toy binyag a mangilaban ed sikayo natan. Say binyag et aliwan panlinis na dotak na laman, no ag ingen say sipan ed Dios a nanlapud sakey a malinis a konsinsia. Ilaban kayoy binyag diad panamegley na inkiolid bilay nen Jesu-Cristo, 22a linmad tawen tan manyodyorung ed nikawanay Dios. Manooley diman ed saray anghil, tan saray mangatatawen a pakayari tan pakaoley.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\