1 PEDRO 4

1Lapud nanirap ed laman si Cristo, nepeg a sipaparaan ki met a manirap a singa sikato. Ta say maniirap ed laman ibebeneg to lay kasalanan. 2Kanyan manlapud natan ya anggad arapen a panaon, pampelengan yo lan onurey linaway Dios, aliwan saray maoges a pilalek na laman. 3Duga la may panaon a dinarak yo nen saman diad impanggagawa yoy labalabay a gawaen na saray Hintil; mabambanday a kagagawa, maoges a pilalek na laman, panagbuanges, alablabas a panagliket, panaginom na sankakaaro, tan say makarimdimlan panagdayew ed saray talintaoy diriyos. 4Mankelaw ira la sirin natan no akin et ag kayo la mimiolup ed alablabas tan anggapoy adyan panagbilay da, kanyan pagpaogesen da kayo. 5Balet ebatan da ya ed Dios ya akaparaan a manintinsiad saray mabilay tan saray inatey. 6Lapud saya nipulong met so Maung a Balita ed saray inaatey, pian mambilay iran maispiritu a singa pambibilay na Dios, anggaman ontan ya asintinsiaan la ra ed pisikal a bilay da a singa kasisintinsiaan na amin a katoowan. 7Asingger lay anggaay amin a bengatla, kanyan nepeg a manadya tan mamparaan kayo, pian nayarian yoy mampikasi. 8Manonad amin, manaarowan kayon maung, ta sakuban na aro so dakerakel a kasalanan. 9Balang sakey ed sikayo nepeg a sililiket a mamatuloy ed abung to na agi to. 10Singa maung a manangasikasoy nandoroman rigaloy Dios, nepeg ya ikana na balang sakey so langkap na Dios ed sikato a pankaabigay arum a totoo. 11Sarag moy mampulong? Ipulong moy salitay Dios. Sarag moy manlingkur? Ikanam ed panaglingkur so biskeg ya inter na Dios ed sika; diad ontan, napagalangay Dios ed amin a bengatla, diad panamegley nen Jesu-Cristo. Kayaryan na Dios so galang tan pakayari ed ando lan ando! Amen. 12Inararo, ag yo nepeg a pankelawan tan ipasen a nidoma-doman bengatla so ansakisakit a pananubok a liliknaen yo. 13Ingen, manliket kayo ta minanabang kayod saray kairapan nen Cristo, pian napano kayoy liket no nipaamta lay kagalangan to. 14Manliket kayo no napabaingan kayo lapud itotombuk yod Cristo, ta mapatnag ed satan a say mapagalang tan makapanyarin Ispiritu na Dios et manaayam ed sikayo. 15Nepeg ya anggapoy nadusad sikayo lapud pampatey na too, o pantakew, o panggaway kaogsan, o pibalid ag to nepeg a pibalian. 16Balet no manirap kayo lapud sakey kin Cristiano, ag yo nepeg ya ibaing; igalang yo ingen so Dios diad ngaran nen Cristo. 17Sinmabi lay oras na igapoy pananintinsia, tan onaan a nasintinsiaan iray totooy Dios. No onaan itayon nasintinsiaan, anto siriy pansumpalan da ray ag ontotombuk ed Maung a Balita na Dios? 18Onung na ibabagay Masanton Sulat, "No mapmairap a nilaban iray maung a totoo, anto kasiy pansumpalay totoon makasalanan tan anggapoy Dios?" 19Kanyan saray manirap onung ed linaway Dios nepeg a manmatalek irad matoor a Manamalsa. Imatalek day intiron bilay dad sikato diad panamegley na panggawa ray maung a bengatla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\