1 PEDRO 5

1Siak, a sakey a matakken na iglisia, tatawagen koy imano yo, sikayon mamatakken na iglisia. Naimatunan koy impanirap nen Cristo tan minabang ak ed kagalangan a nipaamta. Pikakasik ed sikayo: 2pastolan yoy poluk da ray karniro na Dios ya impalima tod sikayo. Asikaso yon mabolbolus onung ed linaway Dios, aliwan diad pasootan. Gawa yoy kimey yo, aliwa labat a lapud pangawat yoy bayar, no ag ingen lapud liket yon manlingkur. 3Ag yo aaripenen iray nipaliman asikasoen yo, no ag ingen magmaliw kayon oliran na poluk na saray karniroy Dios. 4Et no onsabiy Pangulon Pastol, awaten yoy koronan ag onkupas so kagalangan to. 5Sikayo ra met a mamalangwer, toluk kayod saray mamatakken. Mampaabeba kayo ya amin tan manlilingkuran kayo, ta onung na ibabagay Masanton Sulat, "Say Dios sumlang ed toon mapaatagey, balet inaro toy toon mapaabeba." 6Toluk kayo sirin ed pakayariy Dios, pian itanduro to kayo no onsabiy panaon ya inggana to. 7Imatalek yod sikato ray amin a kapagaan yo, ta asikasoen to kayo. 8Mamparaan tan manasikaso kayo! Ta say kalaban yon Diablo et singa lion a mangwam tan liber-liber a mananap na buagen to. 9Pabiskeg yoy pananisia yo, tan sumpa yoy Diablo, ta kabkabat yon ag yo bukbukor so mantetepel na kairapan, no ag ingen pati saray amin a kapara yon mananisia a walad intiron mundo. 10Kasumpal na panirap yon magano, say Dios a sobul na amin a panangaro tan sikatoy anawag ed sikayon minabang ed andi-anggaan a kagalangan to, diad panamegley na pikakasakey ed Cristo, et pagmaliwen to kayon ayadyari, pabiskegen, tan paeleten to kayo. 11Kayaryan to komuy pakayari ed ando lan ando! Amen. 12Sinulat ta kayoy antikey diad tulong nen Silvano, ya ipapasen kon agi a matoor, ta labay kon pabiskegey linawa yo tan paneknekan a sikato yay tuan baleg a panangaroy Dios. Mansiansia kid sayan panangaro to. 13Papaibanoan iray agagi yon walad Babilonia, a kapara yo met iran pinili na Dios. Ibabano to ki met nen anak kon si Marcos. 14Mambabanowan kayod panamegley na macristianon angub. Nawalaan kayo komuy kareenan, amin yon mananombuk nen Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\