1 TESALONICA 1

1Sayan sulat nanlapud kindi Pablo, Silvano, tan Timoteo— Diad iglisian walad Tesalonica, a sikaray totoo na Dios Ama tan say Katawan a Jesu-Cristo: Nawalaan kayo komuy bindision tan kareenan. 2Misasalamat kami lawas ed Dios lapud sikayon amin tan itetekep mi kayo lawas ed saray pikakasi mi. 3Diad arap na Dios tan Ama tayo, nanunotan miy kimey yon bungay pananisia yo, say pamapasya yon mankimey lapud panangaro, tan say malmalet ya ilalo yod Katawan tayon Jesu-Cristo. 4Amta mi, agagi, ya inaro kayoy Dios tan pinili to kayon kayaryan to. 5Ta say Maung a Balita et impulong mid sikayo aliwan diad panamegley na salita labat, no ag ingen nantekep na pakayari, tan diad tulong na Ispiritu Santo, tan ag min balut nanduaruwaan so katwaan to. Anengneng yo no panoy impanbilay mi nen wadtan kami. Ginawa mi man a pankaabigan yo. 6Inalig yo kami tan say Katawan. Diad impangawat yoy Maung a Balita, nanlikna kayoy ontan lan kairapan; balet anggaman ontan, walad sikayoy liket a manlalapud Ispiritu Santo. 7Kanyan nagmaliw kayon oliran na amin da ray mananisian taga Macedonia tan Acaya. 8Ta diad panamegley yo aliwa labat a salitay Katawan so kinmayat ed Macedonia tan Acaya, no ag ingen pati say balitan nipaakar ed pananisia yod Dios so kinmayat ed amin a pasen. Ag la nakaukolan a mansalita kami niy nipaakar ed saya. 9Sikara lan diliy mangibabalita no panoy impangawat yod sikami, tan no panoy impangibeneg yod panaglingkur ed saray talintaoy diriyos, pian makapanlingkur kayod tua tan mabilay a Dios. 10Tan natan aalagaren yo ya onsabi a manlapud tawen so Anak to, a si Jesus a pinaoli tod bilay, tan sayan Jesus so mangilalaban ed sikatayo ed onsabin pasnuk na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\