1 TESALONICA 2

1Sikayon diliy makaamta, agagi, ya aliwan andi-kakanaan so inyakar mid tan. 2Amta yon pinapabaingan tan pinapairap da kamid Filipos. Balet anggaman a dakel so makasbel, pinabiskeg na Dios so linawa mi a mangipulong na Maung a Balitan nanlapud sikato. 3Ta say pantatanggoyur mi et ag niletneg ed lingo, o maoges a getma, odino pilalek miy mangibalang. 4Ingen, lapud inabubonan kamiy Dios tan impia tod sikami so Maung a Balita, mampupulong kami onung ed linawa to. Aliwan say too so paliliketen mi, no ag ingen say Dios a manusubok no antoy getma mi. 5Say Dios so makatasi tan kabat yo met a diad inyakar mid tan, ag mi kayo indayew a konkonwari o kinanaan na saray salitan panakbung na kinaagom. 6Ag mi inanap so pangidayew yod sikami o say pangidayew ed sikami na saray arum a totoo, 7anggaman a walay kanepegan min nadayew, lapud apostol kami nen Cristo. Balet inanosan mi kayo a singa panaanos na inan mangaasikasod saray anak to nen wadtan kamid sikayo. 8Lapud ontan lan panangaro tan panamabli mid sikayo, maliket kamin manginagnag na Maung a Balitad sikayo tan sipaparaan kami met a mangisaklang para sikayo na anggan say bilay mi. 9Natandaan yo ni, agagi, so impansasagput tan impankekesaw mi; nankimey kamid agew tan labi pian ag kami la makasakisakit na olod siopaman legan min ipupulong ed sikayo so Maung a Balitan nanlapud Dios. 10Natasian yo, ontan met na Dios, a nambilay kamin masanto, matonung, tan anggapoy pakabalawan ed impipiolup mid sikayo ran mananisia. 11Kabkabat yo no panoy impangipasen mid sikayo; singa kami ama na balang sakey ed sikayo. 12Pinapabiskeg miy linawa yo, nililigliwa mi kayo, tan sinisimbawa mi kayon mambilay a matoor tan makapaliket ed arap na Dios ya anawag ed sikayo, pian makapinabang kayod Panarian tan kagalangan to. 13Say sakey nin makasengeg na pangiiteran mi lawas na pisasalamat ed Dios, saya: nen impulong miy salitay Dios ed sikayo inawat yon aliwan salitay too, no ag ta peteg a salitay Dios. Say pakayari to yan salitay Dios et nanengneng ed panagbilay yon mananisia. 14Say nagagawad sikayo, agagi, et kapara to may agawad saray iglisiay Dios a walad Judea, diad saray totoon wadman a manmamatalek ed Cristo Jesus. Papairapen kayo ray dilin kabandaan yo, a singa saray taga Judea a pinasegsegang na saray kapara ran Judio. 15Saray Judio so amatey ed Katawan a Jesus tan saray propita. Sikara met so amairap ed sikami. Makapaingungot irad Dios tan kalaban day amin a katoowan! 16Labay da ni ingen a patondaen kami ed pangipupulong mid saray Hintil na Maung a Balitan kilabanan da. Napno da lay bayung na kasalanan, kanyan sinmabin siansiay pasnuk na Dios ed sikara! 17Agagi, nen niarawi kamin aganod sikayo—aliwan diad kanunotan no ag ta diad laman—maililiw kamid sikayo tan ontan lay pilalek min makapinengneng lamet ed sikayo! 18Labalabay miy makapawil ditan. Diad tuay tua, siak, a si Pablo, aliwan aminpinsay iyakar kod tan lawari, balet sinesebelan kami nen Satanas. 19Ta anggapoy arum ya ilalo tan liket mi, no ag say sikayo. Sikayoy tanday impanalo mi a nayarian min ipasirayew diad arap na Katawan tin Jesus no sikatoy onsabi. 20On, sikayoy kagalangan tan liket mi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\