1 TESALONICA 3

1Nen ag kami la makaanos, nilabay mi lay tinmilak a bukor ed Atenas, 2insan mi imbakiy Timoteo ya agi tayo tan kaiban manlilingkur ed Dios diad panangipulong na Maung a Balitan nipaakar ed Cristo. Imbaki mid tan a mamabiskeg na linawa yo tan ontulong ed pananisia yo, 3pian anggapod sikayoy onkapoy lapud sarayan kairapan. Ta sikayon dili, amta yo a saray kairapan et kabyangan iray linaway Dios ed sikatayo. 4Ta nen wadtan kamin kaiba yo impasakbay mi lad sikayon napairap itayo—tan amta yo a sikaton tuay agawa. 5Kanyan nen ag ko la nitepel imbakik lad tay Timoteo a mangamta ed kipapasey pananisia yo. Ag la pigan atukso ki la na Diablo tan say sagput mid tan et magmaliw ya andi-kakanaan. 6Akapawil la dia natay Timoteo a nanlapud tad sikayo. Walay awit ton marakep a balitan nipaakar ed pananisia tan panangaro yo. Imbalita to met ed sikamin pinunot yo kami lawas, tan no kaonungay pampipilalek min makapinengneng ed sikayo, ontan yo met manaya. 7Kanyan, agagi, diad pegley na segsegang tan kairapan mi, aligliwa kami diad impakadngel miy pananisia yod Cristo. 8Say pansiansia yon malet ed pananisiad Katawan et mangiiter ed sikamiy bilay. 9Natan nayarian miy misalamat ed Dios lapud sikayo. Misalamat kami lapud amin a liket mid arap na Dios makasengeg ed sikayo. 10Labi-agew masimoon min ipipikasi ed Dios a napinengnengan mi kayo komun lamet tan niiter miy kakulangan ed pananisia yo. 11Iyabuloy komuy Dios tan Ama tayo tan say Katawan tin Jesus, a makaonla kamid tan. 12Pabalegen tan palaknabey Katawan komun so panaarowan yo tan say panangaro yod arum a totoo, a singa panangaro mid sikayo. 13Pabiskegen tod satan so linawa yo, tan magmaliw kayon masanto tan anggapoy pakabalawan ed arap na Dios tan Ama tayo, no onsabiy Katawan tayon Jesus a kaiba ton amin iray totoo to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\