1 TESALONICA 4

1Kaonuran, peteg a mambibilay kayon makapaliket ed Dios onung na naaralan yod sikami. Natan balet, kerewen tan simbawaen mi kayo diad ngaran na Katawan a Jesus, a lalon mambilay kayon makapaliket ed Dios. 2Ta amta yo ray inter mid sikayon bangabangat a nanlapud Katawan a Jesus. 3Say linawa na Dios et say pambilay yon masanto tan say iyarawi yod inmoralidad. 4Sikayo ran lalaki, nepeg a masanto tan masimpit so pangyamung yod kaasawaan yo, 5aliwan diad pangonur yo labat ed liket na laman, a singa gagawaen da ray Hintil ya ag makaamtad Dios. 6Nipaakar ed saya sirin, nepeg ya anggapoy toon manggaway maoges o mansaol ed agi to. Pinasakbayan mi kayo lan maung nen saman, a say Katawan dusaen ton dusaen iray manggaway onya ran kaogsan. 7Tinawag itayoy Dios pian mambilay itayod katonungan, aliwan diad karotakan. 8Kanyan siopamay mangipolisay ed sayan bangat, aliwan say too so ipolisay to, no ag ingen say Dios a mangiiter ed sikayoy Ispiritu Santo to. 9Nipaakar ed pangarod agagid pananisia, ag la nakaukolan ya isulat ed sikayo, ta imbangat lad sikayo na Dios no panoy panaarowan yo. 10Tan onyan tuay gagawaen yod amin da ray agagid intiron Macedonia. Anggaman ontan, kekerewen mi nid sikayo, agagi, ya aruman yo niy panangaro yo. 11Gawa yoy anggaay nayarian yon mambilay a mareen. Arap yo labat so kimey yon bukor tan mananap kayoy pambilay yo, onung na ingganggan mi lad sikayo. 12Diad ontan, baingan da ki ray aliwan mananisia. Sakey ni, ag yod satan panilaloay arum ed pambilay yo. 13Agagi, labay min naamtaan yoy katwaan nipaakar ed saray inaatey la, pian ag kayo manermen a singa saray anggapoy ilalo. 14Manisia tayon inatey tan inmolid bilay si Jesus. Ontan met sirin a manisia tayon say Dios awiten ton kaiba nen Jesus iray inaatey a mananisiad sikato. 15Say bangat na Katawan ya ibabaga mid sikayo, saya: diad agew na isabiy Katawan, sikatayon mabilay ni ag tayo naonaan iray inaatey la. 16Diad satan ya agew, say dilin Katawan onakseb a manlapud tawen a kabansag toy sakey a nieyag a ganggan, bosis na arkanghil, tan say tanul na trumpitay Dios. Saray inaatey a mananisiad Cristo onona ran onolid bilay. 17Insan sikatayon mabilay naala itayon mitipon ed sikara diad kaloreman, tan onabet itayod Katawan diad liwang. Diad ontan, kaiba tayo lawas so Katawan. 18Kanyan manliligliwaan kayo diad panamegley na sayan bangat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\