1 TESALONICA 5

1Ag la nakaukolan ya isulat mid sikayo, agagi, so nipaakar ed oras tan panaon, 2ta kabkabat yo a say isabiy Agew na Katawan et singa isabiy matakew no labi. 3No ikuay totoo, "Mareen tan anggapoy kaatapan," biglan onsabid sikaray kadederal. Ag ira makaliktar ta say isabi to et singa isabiy panagpasakit na biin magano lan mananak. 4Balet sikayo, agagi, aliwa kayon walad bilonget, kanyan diad satan ya Agew, ag yo nepeg so nabiglaan a singa kabiglaad matakew. 5Anak na liwawa tan anak na agew kayon amin. Aliwa tayon anak na bilonget o anak na labi. 6Kanyan nakaukolan ya ag itayo nanaogip a singa saray arum; nepeg a sipaparaan tayo tan nakaukolan a lawas malinew so kanunotan tayo. 7Labi so kakaogip da ray totoo, tan labi met so panagbuek da. 8Balet lapud wala tayod agew, kanepegan a malinew so kanunotan tayo. Nepeg tayon isolung so pananisia tan aro a pinagkasamper na pagew tayo, tan say ilalo ed kilalaban a pinagkahilmit tayo. 9Ta say Dios ag to itayo ingganan nadusa, no ag ingen nilaban, diad panamegley na Katawan tayon Jesu-Cristo, 10ya inatey para sikatayo pian nakaiba tayo, inatey man o mabilay itayo. 11Kanyan ituloy yoy mansisimbawaan tan mantutulongan, a singa gagawaen yo natan. 12Kerewen mid sikayo, agagi, a pagalangan yo ray kumikimey a kaiba yo, ta sikaray pinili na Katawan tan sikaray manangiwanwan tan managsimbawa yo. 13Iter yod sikaray sankabalgan a panamagalang tan panangaro lapud kimey a gagawaen da. Gawa yon mareen so panoolup yo. 14Agagi, ipurek mid sikayo a bilin yo ray mangiras, pabiskeg yo ray mabaing, tulongan yo ray makapoy, tan anosan yo ran amin. 15Ag kayo ombabawid saray nanggaway maoges ed sikayo, no ag ingen manggawa kayo lawas na pankaabigay sakey tan sakey ed sikayo tan amin a katoowan. 16Manliket kayo lawas. 17Ag yo totondaay mampikasi. 18Diad anggan anton kipapasen misalamat kayod Dios, ta sikato yay linawa to para sikayo, diad pambibilay yon kaolup yoy Cristo Jesus. 19Ag yo sesebelay Ispiritu Santo. 20Ag yo babalawey antokaman a bangat a nanlapud Dios. 21Subok yoy amin a bengatla tan pili yo ray maung. 22Arawian yoy amin a klasiy kaogsan. 23Pasantosen kayon sigput komun na Dios a mangiiter na kareenan. Pansiansiaen to komun ya anggapoy pakabalawan so intiron inkatoo yo—say ispiritu, kamarerwa, tan say laman yo—anggad isabiy Katawan tayon Jesu-Cristo. 24Gawaen ya na anawag ed sikayo, ta sikato et matoor! 25Ipikasi yo kami pa met, agagi. 26Ibano yoy amin ya agagi, diad panamegley na inaagin angub. 27Ipupurek kod sikayo, diad pakayari na Katawan, ya ibasa yo yan sulat ed amin da ray agagi. 28Nawalaan kayo komuy bindision na Katawan tayon Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\