1 TIMOTEO 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pablo ya apostol nen Cristo Jesus, onung ed ganggan na Dios a Manangilaban tayo tan si Cristo Jesus ya ilalo tayo— 2Diad kinen Timoteo, say anak kon peteg ed pananisia: Itdan kayo komun na Dios ya Ama tayo tan say Katawan a Jesu-Cristo na bindision tan kareenan. 3Singa samay imbilin kod sika nen mamapaarap ak ed Macedonia, manayam ka nid Efeso. Iganggan mod saray mambabangat na saray tila-tilan aral ya ontonda ra. 4Ibagam met ed sikara ya ag da la panaabalaay oras iray tongtong ya andi-kakanaan tan andorokey a listaan na kangaranay inmonan lalaki, ta panlapwan ira labat na sangsangan. Sakey ni, ag ira makatulong ed iyaligwas na planoy Dios, a nakabatay too diad panamegley na pananisia. 5Say getma na sayan ganggan mi et say pamawala na panangaron manlapud puson malinis, malinew a konsinsia, tan tuan pananisia. 6Wala ray pigaran angibeneg ed saraya et abalang irad andi-kakanaan a sangsangan. 7Labay day magmaliw a bumabangat na Ganggan, anggaman ya ag da natatalusay ibabaga ra o anggan saray bengatla ya ibabangat dan mataletalek. 8Amta tayo a say Ganggan et maung, dapot no dugay pangikana. 9Nepeg tin tandaan a saray ganggan et ag ira agawa para saray matonung a totoo, no ag ingen para saray mananumlang na ganggan, saray kriminal, saray ag mamirbir ed Dios, saray makasalanan, saray aliwan matonung, saray ag mangitaltalek ed maispiritun bangat, saray managpatey na saray kaamaan tan kainaan da, saray managpatey na kapara ran too, 10saray managgaway inmoralidad, saray lalakin miaakdul ed kapara ran lalaki, saray managalay ogaw, saray matitila, saray tasin tilay tatasian da tan saray manggagaway antokaman ya onsumlang ed tuan bangat. 11Sayan bangat naalmod Maung a Balitan manlalapud mapagalang tan masanton Dios, tan nimatalek ed siak ya ipulong ko. 12Misasalamat ak ed Katawan tayon Cristo Jesus, ya amabiskeg ed siak para sayan kimey ko, ta impasen to ak a manepeg diad impanoro tod siak a kumikimey to. 13Anggaman a nansasalita ak na maoges sumpad sikato, pinapairap tan pinapasegsegang ko, siansian tinoro to ak a kumikimey to. Balet kinasian ak na Dios, ta ag ko amtay gagawaen ko nen aliwa ak nin mananisia. 14Say Katawan inibung tod siak so ag nasabsabaan a bindision to tan initdan to ak na pananisia tan aro a walad sikatayo diad pikakasakey tid Cristo Jesus. 15Niay sakey a katwaan a nepeg ya awaten tan sisiaen na amin: linma diad mundo si Cristo Jesus a mangilaban ed saray makasalanan. Siak so sankaogsan ed sikara, 16balet sikato yay makasengeg a kinasian ak na Dios, pian nipanengneng nen Cristo Jesus so ontan lan anos tod siak a sankaogsan a makasalanan. Kanyan siak so oliran da ray manisiad sikato tan mangawat na bilay ya andi-anggaan. 17Diad andi-anggaan ya Ari, ag ompatey, tan ag nanengneng, say saksakey a Dios so kawalaan komuy dayew tan galang ed ando lan ando! Amen. 18Anak kon Timoteo, imatalek kod sika yan ganggan, onung ed saramay abayag lan propisiyan nipaakar ed sika. Saraman a salita so ikanam ya armas diad pibakal mod maung a laban, 19tan pansiansiam so pananisiam tan say malinis a konsinsiam. Wala ray totoon ag angonur ed konsinsia ra, kanyan aderal so pananisia ra. 20Saray arum ed saraya et sikara di Himeneo tan Alejandro; sikara lay impalimak ed pakayari nen Satanas, pian nabangatan ira ya ag la ra mansalitay maoges sumpad Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\