1 TIMOTEO 2

1Manonad amin, sirin, ipupurek ko a nisaklang komun ed Dios iray pikekerew, pikakasi, tagleey, tan pisasalamat para amin a katoowan. 2Ontan met komun so nagawa para saray arari tan amin da ray manoley, pian makapambilay itayon anggapoy golo tan mareen, walay nagnap a kinasanto tan kasimpitan. 3Saya et maung tan makapaliket ed Manangilaban tayon Dios, 4a labay ton nilaban ya amin iray katoowan tan nakabatan day katwaan. 5Ta saksakey so Dios, tan saksakey met so manamegley ed Dios tan saray totoo, salanti say toon Cristo Jesus, 6ya inter toy sikaton dili a panondon ed amin a katoowan. Sikato yay pakanengnengay pilalek na Dios, tan nipanengneng ed niganan panaon. 7Lapud saya, atoro ak ya apostol tan bumabangat ed saray Hintil, pian nipulong kod sikaray nipaakar ed pananisia tan katwaan. Katwaay ibabagak, ag ak mantitila! 8Labay kon saray lalakid inerman a pasen et mampikasi ra, saray lalakin matoor ed Dios, anggapoy iirapen day linawa tan anggapoy kakolkol da. 9Labay ko met a masimpit, maalwar, tan duga ed panangawes iray bibii. Ag komun nambabangil so panangapiger dad buek da, ag ira manaalahas na balituk o pirlas, tan ag ira mansosolung na mabmabli ran kawes. 10Ingen nepeg a nanengneng ed sikaray maung iran gawgawa, ta sikato yay akbibit na bibiin ipapasen day laman dan dili a mananisia rad Dios. 11Nakaukolan a mareen iray bibii no mantitipon iran manaral tan nakaukolan a sigput iran matoluk. 12Ag ko abuloyan a saray bibii et mambangat o manoley ira ed saray lalaki; nakaukolan a mandeen ira. 13Ta si Adan sikatoy inmonan pinalsa, insan si Eva. 14Aliwan si Adan no ag ingen samay bii so apalingo tan anumlang ed ganggay Dios. 15Balet say bii nilaban diad panamegley na pananak to, no sikatoy mansiansiad pananisia, aro, tan kasantosan a katekep day kasimpitan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\