1 TIMOTEO 4

1Malinew ya ibabagay Ispiritu, a diad kaonuran iran panaon, ikaindan na saray arum so pananisia; onuren da ray manamalingon ispiritu tan tombuken da ray bangat na saray dimonyo. 2Sarayan bangat ya ikakayat na saray matitilan totoo a say konsinsia ra et inatey la, a singa apoolan na ampetapetang a balatyang. 3Saratan a totoo isebel day pangasawa tan say pangan na pigara a kakanen. Balet pinalsa na Dios iray nakan a kanen na saray mananisia tan makapikabat ed katwaan, kasumpal dan misalamat ed Dios. 4Ta amin a pinalsa na Dios et maung; anggapoy nepeg ya ipolisay dapot no kanen a katekep toy pikakasi na pisasalamat, 5lapud lilinisan la na salitay Dios tan samay pikakasi. 6Magmaliw kan maung a managlingkur nen Cristo Jesus no ibangat mo ra yan bilin ed saray agagi. Legan mon ibabangat ira ya, tataganoen mo met so sikan dili na maispiritun kakanen, salanti saray salitan nipaakar ed pananisia tan say tuan bangat ya oonuren mo la. 7Ag mo nepeg ya abakey oras mo ed saray andi-kakanaan tan minumundon tongtong. Ipasal mo ingey sikan dili ed masanton panagbilay. 8Walay kaabigan ya iiter na pangipasal na laman. Balet say pangipasal ed masanton panagbilay et lalon maabig so iter to, ta isipan toy bilay a para natan tan diad arapen. 9Tua yan salita a nepeg ya awaten tan sisiaen. 10Kanyan mankikimey tan mansasagput itayon maung, ta maniilalo tayod mabilay a Dios, say Manangilaban na amin a katoowan, lautlad saray mananisia. 11Iganggan tan ibangat mo ra ya. 12Ag mo aabuloyan a lemlemewen kay siopaman lapud kinaogaw mo. Ingen, sika komuy oliran da ray mananisia diad panagsalitam, kagagawam, panangarom, pananisiam, tan malinis a panagbilay mo. 13Anggad ag ko ni isabi, ikanam so oras tan biskeg mo diad pangibasam na Masanton Sulat ed saray totoon mantitipon, tan diad pampulong tan pambangat. 14Ag mo papaolyay maispiritun langkap a walad sika, a niiter ed sika nen nansasalita ray propita tan intapew na mamatakken ed sika iray lima ra. 15Gawam tan isaklang mod saraya so bilay mo, pian nanengneng na amin so iyaaligwas mod pananisia. 16Asikasom so sikan dili tan say ibabangat mo. Ituloy mon gawaen ira ya, ta diad panggawam ilaban moy sikan dili tan saray ondengel ed sika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\