1 TIMOTEO 5

1Ag mo pampapasnukay toon matakken nen sika, no ag ingen pitongtongan mo a singa amam. Ipasen mon singa agagim iray lalakin tubon-balo. 2Ipasen mon singa inam iray bibiin mamatakken tan singa agagim iray bibiin tubon-balo, ya anggapoy maoges a getmam ed sikara. 3Pagalangan mo ray tuan balo a bibii. 4No say sakey a balon bii et wala ray anak o apo to, saratan ya anak o apo et nepeg a gawaen dan manonaan so kanepegan dad pamilya ra, ta diad ontan makabales iray utang dan maung a linawa ed saray atateng da. Makapaliket ya ed Dios. 5Say tuan balo et say biin mambukbukor lad bilay to. Say Dios labat so kawalaay ilalo to, tan agewlabin itutuloy toy mampikasi tan mankerew. 6Balet say biin balo a mambibilay ed minumundon liket, inatey la anggaman a mabilay ni. 7Iganggan mon onuren da ya, pian ag ira nabalaw. 8Balet siopamay ag mangasikasod kakanayon to, lautlad saray kabyangay dilin pamilya to, imbeneg to lay pananisia tan alabas ni nen say aliwan mananisia. 9Iyan mod listaan na bibiin balo so siopaman a walad saray onggendan: ag onkulang ed anemaplo so taon to, amimpinsan ya akiasawa, 10kabkabat na karaklan a maung so ginagawa to, pinabaleg to ray anak to ed masimpit a panagbilay, sinasangkaili to ray anggan ag to kabat, nampaabeba diad impanlingkur tod kapara ton Cristiano, tinmutulong ed saray walad kairapan, tan insaklang toy bilay tod panggaway amin a kamaungan. 11Ag mo ipipilad listaan iray balon bibii a malangwer ni, ta no say pilalek dad liket na laman et magmaliw a lalon ompetang nen say panlilingkur dad Cristo, miasawa ra lamet. 12Lapud saya, mankasalanan ira lapud inkaindan day inmonan sipan dad sikato. 13Naaralan da ni ingey manngiras tan mandarak na panaon diad panliber dad saray kabkaabay. Say lalon maoges, magmaliw iran managtalabutob tan mibabalid bilay na arum a totoo, tan manlabir iray ag da nepeg a labiren. 14Kanyan para say siak, labay kon miasawa lamet iray malangwer a bibiin balo, mananak tan asikasoen day dilin abung da, pian saray kalaban et ag ira nawalaay pankanawnawa a mamaoges ed sikatayo. 15Ibabagak ya, ta wala ray balon bibii a tinmombuk ed kinen Satanas. 16Balet no say biin mananisia et wala ray bibiin balo a kakanayon to, nepeg ton asikasoen ira pian ag la ra sakbatey iglisia. Diad ontan, say iglisia naasikaso to ray tuan balo ya anggapoy mangasikaso. 17Nakaukolan a dobli so upa ya awaten da ray mamatakken a marakep so pangipapangulo ra, lautlad saray mamapasyan mampupulong tan mambabangat. 18Ta ibabagay Masanton Sulat, "Ag mo babalungosay baka no maniilik." Ibabaga to met ni, "Kanepegan na kumikimey so mangawat na upa." 19Ag mo aawatey dalem a sumlang ed sakey a matakken no ag tasiay duara o taloran too. 20Pampasnukan mod arap na totoo so toon nankasalanan, pian ontakot iray arum. 21Diad arap na Dios tan si Cristo Jesus tan saray masanton anghil to, mapilit kon igaganggan ed sika ya onur mo ra yan bilin. Anggapo komuy lalabien o ibibiig mo. 22Ag ka maganat a mangitapew na limam a pangiter mod siopaman na pakayarin mangipangulod kimey ed iglisia. Ag ka mibibiang ed kasalanay arum. Mansiansia kan ag namansaay kasalanan. 23Aliwan danum labat so inomen mo; inom ka met na daiset ya alak, ta makatulong yad panonaw na kakanen mo tan say naynay a pansasakit mo. 24Mabatabatar a nengnengen iray kasalanan na saray arum, tan makakaona ed sintinsia ray kasalanan da. Saray kasalanay arum balet, naonur a nakabatan. 25Ontan met mabatabatar a nengnengen so maung a gawa, tan no bilang ta ag naimanon tampol, ag balet mansiansian akaamut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\