1 TIMOTEO 6

1Kaukolan a saray aripen ipasen da a saray amo ra et manepeg iran mangawat na amin a kagalangan, pian anggan siopa anggapoy nibaga ton maoges sumlang ed ngaray Dios tan say bangat tayo. 2Ag nepeg a balawen na saray aripen iray amo ran mananisia, ta agagi da rad pananisia. Apiapigeren da ingey panaglingkur dad sikara, ta saray naitdan day kaabigan et saray mananisian inaro ra. Ipurek mon ibangat ira yan bengatla. 3Siopamay mangibangat na nidoman bangat tan ag onabubon ed saray tuan salita na Katawan tayon Jesu-Cristo tan say bangat a nipaakar ed rilihion tayo, 4mapaatagey tan anggapoy amta to. Sakit to lay misangsangan tan mikolkol nipaakar ed saray salita, tan sikato yay sengegan labat na imonan, kolkolan, insultowan, maoges a palsaan, 5tan naynay a sangsangan na saray totoon pikewet so kanunotan tan ag mamirbir ed katwaan. Abaloan dan say rilihion et sakey ya anapan. 6Baleg a kayamanan so niiter na rilihion ed sakey a too ya amta toy mamasarag na antokaman a walad sikato. 7Ta anggapoy awit tayod sayan mundo, kanyan anggapo met so naawit tayo no taynan ti la. 8Kanyan dapot walay kanen tan ikawes tayo, nepeg a manliket itayo la. 9Balet saray totoon mampipilalek ya onyaman, napepelag irad tukso tan napapatitan ira na andi-kakanaan tan makaderal iran likeliket a mangitatabuy ed sikara diad kaderalan tan kabagbagan. 10Ta say panangarod kuarta et lamut na amin a kaogsan. Wala ray nampipilalek a makatipoy kayamanan et sikato yay makasengeg na inarawian dad pananisia, tan adoyuk-doyuk so puso ra na amayamay a kaermenan. 11Balet sikan tooy Dios, paliisan mo ra yan amin. Seetan mon tombukey katonungan, kasantosan, pananisia, panangaro, panaganos, tan kinaoyamo. 12Gawam so anggaay nayarian mon mibakal nipaakar ed pananisia, tan nagamuran mod satay bilay ya andi-anggaan ya anawagay Dios ed sika nen impaamtam so pananisiam ed arap na amayamay a tasi. 13Diad arap na Dios a mangiiter na bilay ed amin a bengatla, tan diad arap nen Cristo Jesus a maung so impantasi tod arap nen Poncio Pilato, igaganggan ta ka: 14Onur mo ray niganggan ed sika tan mansiansia kan matoor ed pangonur mod sikara ya anggad ompatnag lay Katawan tayon Jesu-Cristo. 15Ompanengneng no asabi lay oras ya ingganay Dios, a sikato labat so masanton Manoley, Ari da ray arari, tan Katawan da ray kakatawan. 16Sikato labat so ag ompatey; manaayam ed liwawan anggapoy makaasingger. Anggapo niy akanengneng, anggapo ingey nayarin makanengneng ed sikato. Diad sikato labat komuy kawalaay galang tan andi-anggaan a pakayari! Amen. 17Bilin mo ray mamayaman ed sayan mundo ya ag ira mapasirayew, tan ag ira manmatalek ed ag mansiansian kayamanan, no ag ingen manmatalek irad Dios a mangiiter a mabonbonluk ed sikatayo na amin a bengatlan panliketan tayo. 18Ibangat mo ran manggaway kamaungan, mampayaman irad saray maung a gawa, mabonluk irad panangiter, tan sipaparaan iran mangyapag ed saray arum na kayaryan da. 19Diad onya, makapantipon iray kayamanan a mabiskeg a pundasion ya onkanad sikara ed arapen. Diad saya nagamuran day tuan bilay. 20Timoteo, asikasom a maung so nipia ed sika. Paliisan moy tongtongan ya aliwan makapaliket ed Dios, tan say sangsangan na "Pakatalus," onung ed aliwan pananawag na arum a totoo. 21Ta kuanda ray arum a wala yad sikara, kanyan abalang irad tuan dalan na pananisia. Nawalaan kayon amin komuy bindision na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\