2 CORINTO 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pablo ya apostol nen Cristo Jesus lapud linaway Dios, tan nanlapu met ed agi tayon si Timoteo— Diad iglisia na Dios a walad Corinto, tan diad saray amin a totoon pinili na Dios a wala rad sakop na intiron Acaya: 2Itdan kayo komun na Dios ya Ama tayo tan say Katawan tayon Jesu-Cristo na bindision tan kareenan. 3Igalang tayoy Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Cristo, say mapangasin Ama tan Dios a panlalapway amin a ligliwa! 4Liligliwaen to itayo ed amin a kairapan tayo, pian makatulong ti met ed saray arum a walad antokaman a kairapan diad panamegley na ligliwan inawat tayod sikato. 5No panoy karakel na kairapan a sasakbaten mi, lapud pikakasakey mid Cristo, ontan met so karakel na nagagamuran min ligliwa a manlalapud sikato. 6No manirap kami, sikatoy pakaligliwaan tan pakailabanan yo; no naligliwa kami, naligliwa kayo met tan ombiskeg kayo, pian naanosan yon sakbaten so kairapan a liliknaen yo, a singa liliknaen mi. 7Malet sirin so ilalo mid sikayo, ta amta mi a no kaonungay pinanabang yod saray kairapan mi, ontan met so pinanabang yod ligliwa mi. 8Agagi, labay min nakabatan yoy kairapan a sinakbat mi ed Asia. Diad kabaleg tan kabelat na sinakbat mi, nakalan kami lay ilalon mambilay ni. 9Abaloan min anggaay bilay mi la man. Balet agawa man, pian ag kami manmatalek ed sikamin dili, no ag ta diad Dios a mamaolid bilay ed saray inaatey. 10Inlaban to kamid saman a makapasinagem a kaatapay patey, tan ituloy toy pangilaban tod sikami. Balbaleg so ilalo min ilaban to kami lamet, 11diad tulong na impangipikasi yod sikami. Diad ontan dakel iray misalamat ed Dios lapud saray bindision tod sikami, a pinagkaebat na pikakasi da ray dakerakel a totoo. 12Sikato yay nayarian mi ya ikinon: paneknekan na konsinsia mi a masanto tan anggapoy pankonkonwari so pipiolup mid sankamundoan, lautlad pipiolup mid sikayo. Onyay pambibilay mi, lapud baleg a panangaroy Dios, aliwan lapud kakabatay too. 13Ta isusulat mi labat so nayarian yon basaen tan talusan. Ilaloan kon natalusan yon nagnap 14so ag yo natalusan a maung natan, pian diad Agew na Katawan a Jesus, et ikinon yo kami a singa pangikinon mid sikayo. 15Mailalo ak ed saya, kanyan implanok ya onona a bisitaen ta kayo, pian nadobliay liket yo. 16Ta implanok lay onsamar ditan no onla ak ed Macedonia, insan onsamar ak lamet ditan no ompawil ak, pian natulongan yo ak met ed pambiahik ya onlad Judea. 17Diad sayan impakaomay planok, impanengneng ko kasin kibangkibang so kanunotan ko? Mamplaplano ak kasi a singa pamplaplanoy minumundon too ya, "On, on," kuanto natan, et kabebekta "Andi, andi"? 18Bangta matoor so Dios, say salita mid sikayo aliwan "Andi" tan "On." 19Ta say Anak na Dios a si Jesu-Cristo ya impulong mi di Silvano tan Timoteo et aliwan "On" natan et kabebekta "Andi," no ag ingen sikatoy "On" na Dios, 20ta sikatoy pakasumpalay amin a sipay Dios. Sikato yay makasengeg, a diad panamegley nen Jesu-Cristo, nayarian tayon ibagay "Amen" a pamagalang tayod Dios. 21Ta say Dios so mamapaelet na pikakasakey mi tan sikayo ed Cristo. Say Dios met so amilid sikami. 22Sikato met niy ananda a kayaryan to kami, tan angiter na Ispiritu Santo ed puso mi, a kaletay panumpal tod saray sipan tod sikami. 23Say Dios so tasik—kabat toy walad dalem na pusok. Nununoten ta kayo, kanyan ag ak nid tan linmad Corinto. 24Aliwan lapud ooleyan miy pananisia yo, ta malet ki lad pananisia yo, no ag ingen labay mi kayon tulongan, pian manliket kayod kabibilay yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\