2 CORINTO 10

1Siak, a si Pablo, so dilin mikakasid sikayo—siak ya asalitan maoyo-yamo no kaiba ta kayo, balet masebesebeg no arawi ak. Diad panamegley na inkaoyamo tan inkaabig nen Cristo, pikasik ed sikayo ya 2ag yo ak pampapasnuken no onla ak ditan, ta peteg a nayarian kon pampasnukan ira tay mangibabagan minumundoy panagbilay mi. 3Tuan mambibilay kami diad mundo, balet aliwan minumundoy getma mi ed pilalaban mi. 4Saray ikakana min armas et aliwan minumundon armas, no ag ingen saray mabiskeg ya armas na Dios a paneral mid saray mabiskeg a tirinsira. Dederalen miy tila-tilan katonungan; 5igegeba miy panagpaatagey ya onsumlang ed kakabatay Dios. Pasusukoen miy balang kanunotan tan patotoluken mid Cristo. 6No nagnap lay inkatoor yo, akaparaan kami lad satan a manusad anggad anton panagsumlang. 7Say paway labat so nenengnengen yo. No ag panduaruwaan na siopaman a sikatoy kayaryan nen Cristo, nepeg ton nunoten a wala kami met ed Cristo. 8Ag ak ambaing, anggan impasirayew kon maung bilang so pakayarin inter na Katawan ed sikami, salanti say pakayarin mamabiskeg, aliwan maneral ed sikayo. 9Ag ko labay a singa tataktakoten ta kayod saray sulat ko. 10Ibabaga ra, "Ambelat tan mabiskeg so panagsulat to, balet diad arap-arapan anggapoy nagawaan to tan andi-kakanaan iray salita to!" 11Nepeg ya amtaen na saratan a totoo a no antoy ibabaga mid sulat mi, ontan met so gawaen mi no kaarap mi ki lad tan. 12Balet ag mi nitepel ya ibilang o iparay sikamin dili ed saray ipapasirayew day sikaran dili. Kulang iran talagay pakatalus! Susukaten day sikaran dili ed sukatan a ginawa ra, tan sisimbangen day sikaran dili ed simbangan a ginawa ra! 13No nipaakar ed sikami balet, ag kami mampasirayew ya onlabas ed panganggaan na kimey ya inter na Dios, tan akila lad satay pankikimey mid sikayo. 14Et lapud nasasakopan kid panganggaan, ag kami linmabas ed sayan panganggaan nen linma kamid tan ya angawit na Maung a Balitan nipaakar ed Cristo. 15Kanyan ag mi ipapasirayew so kimey a ginawa na saray arum a linmabas ed panganggaan ya initer na Dios ed sikami. Maniilalo kami ingen ya ombaleg komuy pananisia yo tan ondakel komuy nagawaan mid sikayo, tan ag komun onlabas ed panganggaan ya inter na Dios ed sikami. 16Diad ontan, makapampulong kamiy Maung a Balita ed arum iran lugar ya onlabas ed kawalaan yo, et ag mi ipasirayew so agawaan lan kimey na arum. 17Balet onung na ibabagay Masanton Sulat, "Siopamay mampasirayew, saray ginagaway Katawan so ipasirayew to." 18Aliwan say toon ipasirayew toy sikaton dili so manepeg, no ag ingen say toon itanduro na Katawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\