2 CORINTO 11

1Anosan yo ak komun no bilang ta singa ak makulang-kulang. 2Singa pangiimon na Dios so pangiimon kod sikayo, ta singa kayo masimsimpit a marikit ya iyaasawak ed saksakey a laki a si Cristo. 3Balet mapaga ak, ta ompan naderal iray kanunotan yo tan niarawi kayod matoor tan malinis a panangarod Cristo, a singa si Eva et apalingo lapud silib na oleg. 4Ta maliket kayon mangaawat ed siopaman ya onlad sikayon mampulong na Jesus a sananey ed samay impulong mi; tan aawaten yoy ispiritu tan bangat a nidoma ed samay Ispiritu tan Maung a Balitan inawat yod sikami. 5Angangko, ag ak met natilak ed saratan a marlang ya "apostol". 6Nayarin makapoy ak ed pananalita, balet aliwa ak a kulang ed kakabatan. Impalinew mi la yad sikayo diad amin a pankanawnawa mi. 7Ag ta kin balut impanbayar nen impulong kod sikayoy Maung a Balita; nampaabeba ak pian napaatagey kayo. Kasalanan ko ya kasi? 8Sananey iran iglisia so naniiter na nakaukolan ko nen manlilingkur ak ed sikayo. Singa tinakewan ko ra, pian natulongan ta kayo. 9Nen wadtan ak tan kinmulang ak na kuarta, ag ta ki sinigensigen, ta amin a nakaukolan ko et inawit ed siak na saray agagin sinmabi a nanlapud Macedonia. Singa nen saman la, tan anggan kapigan, ag ko labay so pasakbat ed sikayo. 10Lapud walad siak so katwaan a nipaakar ed Cristo, ag ko itonda yay pampapasirayew ko, diad inerman a pasen ed Acaya. 11Akin et imbagak ya? Lapu kasin ag ta ki inaro? Kabat na Dios ya inaro ta kayo! 12Ituloy koy gagawaen ko natan, pian anggapoy nikatonungan da ra tay "apostol" diad pampapasirayew da tan pangibabaga ran say panlilingkur da et singa panlilingkur mi. 13Tila-tila ra tan ya "apostol", manlilingo ra labat tan mialalig iran apostol nen Cristo. 14Ag ya pankelawan, ta anggan si Satanas nayarian toy magmaliw a singa anghil na liwawa! 15Kanyan ag makapakelaw a saray managlingkur to et mampapanengneng iran singa aripey katonungan. Nasintinsiaan irad kasamputan onung ed saray gagawaen da. 16Ooliten ko; anggapoy nepeg a manisip a makulang-kulang ak. Balet no onyay pangipapasen yo, awat yo ak sirin ya ontan, pian makapampasirayew ak na daiset. 17Say ibabagak natan et ag nanlapud Katawan, no ag ingen talagan mampapasirayew ak a singa makulang-kulang. 18Lapud dakel iray mampapasirayew nipaakar ed saray minumundon bengatla, mampasirayew ak met. 19Makakabat kayo, kanyan maliket kayon manaanos ed saray makulang-kulang! 20Aanosan yo ray mangaariped sikayo, o saray manasaol, o saray mamapatit, o saray mamapaabeba, o saray manatampal ed sikayo. 21Ambaing ak a mamirbir ed saya, balet ag mi nitepel a gawaen itan! Balet no walay makapangitepel a mampasirayew na antokaman, makapampasirayew ak met. (Mansasalita ak a singa makulang-kulang.) 22Hebreo ta ra? Hebreo ak met. Israelita ta ra? Israelita ak met. Anak ira nen Abraham? Anak to ak met. 23Managlingkur to ra nen Cristo? Mansasalita ak a singa ambagel, balet maung ak nin managlingkur nen Cristo nen say sikara. Dakel niy kinemeyan ko nen sikara, amimpiga-piga ak ya apriso, piga-pigay dinmadapon lewet ed beneg ko, tan naynay ak a walad sangab na lobuk. 24Aminliman akaawat ak ed saray Judio na talomplo tan siam a lewet. 25Amitlon nilelewet ak na saray taga Roma, tan aminsan a tinutupak da ak; asalik ya amitlon nakneb so niloganan kon bapor, tan asalik ya aminsan so nampataw-pataw a sanagew tan sanlabi ed pegley na dayat. 26Diad mabetbet kon pambiabiahi, dinmadalan ak ed kaatapan diad saray delap, diad saray matatakew, diad saray kaparan Judio, tan diad saray Hintil; dinmadalan ak met diad saray kaatapan ed saray siudad, kalawakan, dayat, tan diad saray tila-tilan kakaaro. 27Asalik so nankikimey tan nansasagput; ontan met a naynay so puyat, eras, tan kaapgaan. Naynay a kulang so kanen, ikawes tan siruman ko. 28Likud nin sarayan amin, inagew-agew a nagogotgot so olok diad pannununot kod pakatulong kod saray iglisia. 29No walay onkapoy, milikna ak ed sikato; tan no walay mankasalanan, ontan lay isakit na pagew ko. 30No nakaukolan a mampasirayew ak, saray kakapoyan koy ipasirayew ko. 31Kabat na Dios tan Ama na Katawan a Jesus ya ag ak mantitila. Nagalang komuy ngaran to ed ando lan ando. 32Nen wala ak ed Damasco, impabantayan na gobirnador a walad sakop nen arin Aretas so puirtay siudad, ta labay to ak ya erelen. 33Balet inlosur da ak ya akakargad baleg a tiklis, diad biek na padir, et akabatik ak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\