2 CORINTO 13

1Kumatlo la yan iyakar kod sikayo. "Antokaman a dalem, nepeg a paneknekay duara o taloran tasi," onung na ibabagay Masanton Sulat. 2Natan ta arawi ak ed sikayo, ooliten kon ibagad saray nankasalanan tan saray arum imay imbagak la nen kumadwan inyakar kod tan: ag la ra makaliktar kasabik ditan. 3Paneknekan kon mansasalitay Cristo ed panamegley ko, ta sikato yay anapen yo. Diad piolup tod sikayo aliwan makapoy, no ag ingen makapanyari. 4Ta anggaman a sikatoy makapoy nen impasak ed krus, mambibilay natan lapud pakayariy Dios. Diad pikakasakey ed sikato makapoy kami met, balet diad pipiolup mid sikayo kaiba min mambibilay lapud pakayariy Dios. 5Subok yoy sikayon dili tan imano yo no mambibilay kayo kasi onung ed pananisia. Ag yo ta nabibirbir ed sikayon dili a walad sikayoy Jesu-Cristo?—likud labat no ag yo nilabas so pananubok. 6Maniilalo ak ya naamtaan yon nilabas miy pananubok. 7Pikakasi mid Dios ya ag kayo komun manggagaway kaogsan, aliwan pian nipanengneng a nilabas mi so pananubok, no ag pian manggawa kayoy kamaungan, anggaman ya ompaway a singa ag mi nilabas so pananubok. 8Ta ag kami makapanggaway bengatlan sumlang ed katwaan, no ag ingen say para katwaan labat. 9No makapoy kami et mabiskeg kayo, siansian panliketan mi. Ipipikasi mi a nayadyari kayo komun. 10Isusulat ko ra yan bengatla legan ya andi ak nid tan, pian no onsabi ak et ag la nakaukolan a masebesebeg ak ed sikayo, diad pangikanak na pakayarin inter ed siak na Katawan. Niiter ed siak yan pakayari a pankaabigan yo, aliwan kaderalan yo. 11Salaya, agagi, tan mampatanir ak la. Panseetan yoy pagmaliw yon ayadyari, onur yo ray bangat ko, mankakasakey kayod kanunotan, tan mambilay kayon mareen. Diad ontan, say Dios na aro tan kareenan so niwalad sikayo. 12Mambabanowan kayod panamegley na inaagin angub. Ibabano kayoy amin a totooy Dios. 13Nawalaan kayon amin komuy bindision na Katawan a Jesu-Cristo, say aroy Dios, tan say pikakasakey na Ispiritu Santo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\