2 CORINTO 3

1Singa mi kasi idadayew lamet so sikamin dili? Kapara mi kasi ray arum a totoo a nakaukolan mi ni ray sulat na rikomindasion a para sikayo o manlapud sikayo? 2Sikayon dili so sulat mi a nikorit ed puso mi a nayarin amtaen tan basaen na balang sakey. 3Malinew a sikayo so sulat nen Cristo ya impawit ed panamegley mi. Aliwan tinta so impangisulat ed saya, no ag ingen say Ispiritu na mabilay a Dios; tan aliwan diad tapew na baton tapyak so angisulatan, no ag ingen diad pusoy katoowan. 4Ibabaga mi ya, ta manmamatalek kamid Dios diad panamegley nen Cristo. 5No diad sikamin dili labat, ag mi nipasen a nagnap so pakayari mid sayan gawa; manlalapud Dios so antokaman a pakayari mi. 6Sikatoy angiter ed sikami na pakayari min manlingkur ed balon sipanan, say sipanan ya ag inletneg ed nisulat a ganggan, no ag ingen diad Ispiritu. Ta patey so iter na nisulat a ganggan, balet bilay so iter na Ispiritu. 7Nen niiter so Ganggan a nikorit ed tapyak a bato, katekep a nipatnag so kagalangay Dios. Lapud makalaram a maung so lupa nen Moises, nasisileng iray Israelita no onnengneng irad sikato, anggaman a kinmupas lamlamang. No say panaglingkur onung ed Ganggan a patey so inter to et sinmabin katekep toy marlang a kagalangan, 8ag kasi lalon marlang so kagalangan ya iter na panaglingkur onung ed Ispiritu? 9No say panaglingkur a mansumpal ed dusan patey et walay kagalangan to, say panaglingkur a mansumpal ed pakapaandiy kasalanan na too et lalon matalona niy kagalangan to. 10Lapud saya nayarian tin ibaga a naandipat la may gendat a kagalangan, ta pinalabsanan lay lalon marlang a kagalangan. 11No walay marlang a kagalangan ed onkupas, lalon walay marlang a kagalangan ed ag onkupas. 12Lapud walay onyan ilalo tayo, mabiskeg so linawa tayo. 13Aliwa tayon singa si Moises a nansakbung na lupa to, pian ag nanengneng na saray Israelita so ikupas tan iyandipat na karlangay lupa to. 14Balet anawet so olo da kanyan nasasakbungan nin siansiay kanunotan da, kapag basaen day daan a sipanan. Naekal yan sakbung no mikasakey ed Cristo so sakey a too. 15Anggad natan, nasasakbungan niy kanunotan da kapag basaen day libro nen Moises. 16Balet siopamay onarap ed Katawan naekalay sakbung. 17Say Katawan ya asalita dia et say Ispiritu; no iner so kawalaay Ispiritu na Katawan, dimay kawalaan na kawayangan. 18Natan ta nakal lay sakbung ed lupa tayo, sikatayo lan amiy mangipatnag na marlang a kagalangay Katawan. Saman met lamlamang a marlang a kagalangan a manlapud Katawan a sikatoy Ispiritu so mangoman na nengneng tayo pian magmaliw a lalon marmarlang, anggad makapipara tayod sikato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\