2 CORINTO 4

1Lapud panangasi na Dios, inter tod sikami yan panaglingkur, kanyan ag onkapoy so linawa mi. 2Inkaindan mi la ray maamut tan makapabaing a gawa. Ag kami mamapalingo odino mamipikewet na salitay Dios. Diad liwaway katwaan, mambibilay kami ed arap na Dios, tan imamatalek miy sikamin dili ed balang konsinsia na too. 3Ta no nasasakbungan niy Maung a Balitan ipupulong mi, nasasakbungan labat ed saray nababalang. 4Ag ira manisia ta say dios na sayan mundo et sasakbungan to niy kanununotan da. Sasakbungan to ra, pian ag da nanengneng so liwaway Maung a Balitan nipaakar ed marlang a kagalangan nen Cristo a kaparparay Dios. 5Ipupulong mi a Katawan si Jesu-Cristo; ag mi ipupulong so laman min dili. Aripen yo kami lapud kinen Jesus. 6Ta say Dios ya angibaga, "Ompaway a manlapud kabilongetan so liwawa!" et sikato lamlamang so angiwandag na liwawad saray puso mi, pian nakabatan miy kagalangay Dios a mandarlang ed lupa nen Cristo. 7Balet sikamin walay maispiritun kayamanan et singa kami saray bangan lopuk, pian nipanengneng a say Dios, aliwan sikami, so kawalaay sankatageyan a pakayari. 8Biek-ta-biek so pakagogoloan mi, balet ag kami natalo; no maminsan manduaruwa kami, balet ag kami nanaekalay ilalo. 9Dakel iray mamapasegsegang ed sikami, balet ag kami nanaandiay kaaro; tutumbaen da kami no maminsan, balet ag kami nalalausan. 10Lawas min awit ed laman mi so patey nen Jesus, pian say bilay to et nanengneng ed laman mi. 11Lawas maatap so bilay mi lapud kinen Jesus, pian say bilay to et nanengneng ed laman min ompatey. 12Say kabaliksan to ya et siber-siber so patey ed sikami, balet nawawalaan kayo lawas na bilay. 13Inkuan na Masanton Sulat, "Anisia ak, kanyan nansalita ak." Diad sayan ispirituy pananisia manisia kami met, kanyan mansalita kami. 14Ta amta min say Dios ya amaolid bilay ed Katawan a Jesus so mamaolid bilay ed sikami a kaiba nen Jesus, tan mangyakar ed sikami tan sikayo ed kawalaan to. 15Pankaabigan yo ra yan amin a nagagawa, tan diad ikakayat na panangasiy Dios ed saray totoo, ondakel so iter dan pisasalamat a pakagalangan na Dios. 16Lapud saya, ag kamin balut nanaekalay biskeg na linawa. Anggaman ya onkakapoy so laman mi, ombibiskeg ya inagew-agew so ispiritu mi. 17Sayan daiset tan ag magnayon a kairapan a sasakbaten mi et mambungay baleg, magnayon, tan ag miparan kagalangan. 18Ta nenengnengen mi so bengatlan ag nanengneng, aliwan saray nanengneng; mangangga ray nanengneng, balet andi-anggaan iray ag nanengneng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\