2 CORINTO 5

1Ta amta tayo a no naderal so tuldan panaayaman tayo natan—say mangaraldalin a laman tayo—walay andi-anggaan ya abung tayod tawen, sakey ya abung ya ag ginaway too, no ag ingen iter na Dios. 2Mankoranges itayon tua natan diad sayan abung tayo tan pampilalekan ti lay nakawesan na abung tayod tawen. 3Ta no nakawesan itayo lad saya, ag itayo naalmoan a lakseb. 4Ta diad panaayam tid sayan tulda, say laman a mangaraldalin, manngesnges itayod kairapan aliwan lapud labay ti lan naandi yan laman a mangaraldalin, no ag ingen labay ti lan nasalatan na mangatatawen a laman. Diad ontan, say laman tayon ompatey et nasalatan na bilay ya andi-anggaan. 5Say Dios a dili so angiparaan ed sikatayo na sayan pakaoman, tan inter tod sikatayoy Ispiritu to a kaletan ed pangoman tod sikatayo. 6Kanyan mataletalek kami lawas. Amta tayo a no wala tayod sayan abung, a say laman, arawi tayod abung na Katawan. 7Ta mambibilay kami onung ed pananisia, aliwan onung ed saray nanengneng. 8Mataletalek kami tan lablabay mi niy ontaynan ed sayan abung, a say laman, tan makapiayam ed abung na Katawan. 9Balet say pampirpirawatan mi et say pagmaliw min makapalikliket ed sikato, diad sayan abung o diman ed tawen. 10Ta onarap tin amin ed panagsintinsiaan nen Cristo. Balang sakey ed sikatayod satan mangawat na kanepegan to, onung ed ginagawa to, maung o maoges, diad sayan bilay. 11Amta miy kabaliksan na ontakot ed Katawan, kanyan tatanggoyuren mi ray totoon ontakot ed sikato. Kabat na Dios so petepeteg ya inkatoo mi, tan iilaloan kon kabkabat yo met ed puso yo. 12Ag mi lamet paatageyey sikamin dili ed sikayo, no ag ingen itdan mi kayoy katonungan na pamaatagey yod sikami, pian naebatan yo ray totoon say nengneng na too so ipapasirayew da, aliwan say ogali to. 13No singa kami ambagel, Dios so kipaakaran to, no makalakal kami, sikayoy kipaakaran to. 14Ta ooleyan kamiy aro nen Cristo, bangta bibirbiren min inatey so sakey a too para amin a katoowan; say labay to yan ibaga, minanabang so amin a katoowan ed impatey to. 15Inatey para amin a katoowan si Cristo, pian saray mabilay et ag la ra mambilay para sikaran dili, no ag ingen para samay inatey tan inmolid bilay para sikara. 16Kanyan natan, say pangamta miy siopaman et aliwa lan onung ed panagsintinsiay too. Nen inmona, onyay impangamta mid Cristo, balet aliwa lan onya natan. 17Kanyan nagmaliw a balon pinalsa so siopaman a toon akikasakey ed Cristo. Linmabas lay daan, tan sinmabi lay balo. 18Say Dios so nanggawad sayan amin. Aliwa kami lan kabosul to, no ag ingen imbilang to kami lan kaaro to diad panamegley nen Cristo, tan initdan to kamiy kimey a mamapawil ed saray arum a totoo ed sikato. 19Ipupulong min say Dios mikakaarod saray katoowan diad panamegley nen Cristo, tan lilingwanan to la ray kasalanan da. Et impia na Dios ed sikami yan balita. 20Kanyan sikamiy ibabaki nen Cristo. Singa say Dios la sirin so mikakasid sikayo diad panamegley mi; pikasi mid sikayo, diad ngaran nen Cristo, ya abuloyan yoy Dios a pagmaliwen to ki lan kakaaro to! 21Ag nankasalanay Cristo, balet lapud pankaabigan tayo, nibilang a makasalanan pian diad pikasakey tid sikato, nibilang itayon matonung ed arap na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\