2 CORINTO 6

1Ontutulong kamid kimey na Dios, kanyan kekerewen mid sikayo ya ag yo dadaraken so baleg a panangaron inawat yod sikato. 2Ta ibabaga to, "Dinengel ta ka ed manepeg a panaon, tinulongan ta ka ed agew na panangilaban." Dengel kayo! Natan so manepeg ya oras a pangawat na panangasiy Dios! Natan so agew na kilalaban! 3Ag kami manggagaway antokaman a pakapankasalanay siopaman, pian ag nabalaw so kimey mi. 4Ingen, diad amin a gagawaen mi, ipapaamta min kumikimey kami na Dios, lapud ontan lan pantetepel mid saray segsegang, kairapan, tan kaermenan. 5Binabasigan, impripriso, tan ginogolo da kami. Asalsali miy aposaposan ed panagkimey, sanlabin ag naogip, tan ag angan ed pigaran agew. 6Impaamta min kumikimey kamiy Dios diad panamegley na malinis a panagbilay, diad kakabatan, anos, tan panangasi; ontan met diad panamegley na Ispiritu Santo, matwan panangaro, 7diad panangipulong miy katwaan, tan diad pakayariy Dios. Say katonungan so armas mid pananigbat tan pananamper. 8Asalsali miy pinapagalangan tan pinapabaingan, pinapaabeba tan pinapaatagey. Nipasen kamin matila, balet katwaay sasalitaen mi. 9Nipasen kamin ag kabat na baley, anggaman a bantug kami; nipasen kamin singa la inatey, balet mabilabilay kami. Adusa-dusa kami, balet ag kami inatey; 10apapaermen kami, balet malikeliket kami lawas; singa kami mairap-bilay, balet amayamay so pinapayaman mi; singa anggapoy kayaryan mi, balet kayaryan min amiy bengatla. 11Kakaaron taga Corinto! Anggapoy iyaamut mid sikayo. Ibabaga miy amin a logay puso mi. 12Ag mi kinaputan so puso mi ya angakod sikayon amin, balet kinaputan yoy puso yo ta ag yo kami inawat. 13Pitotongtongan ta kayo a singa ta kayo anak, kanyan lokasan yoy puso yon mangawat ed sikami, a singa gagawaen mid sikayo. 14Ag kayo nepeg a mikasakey ed saray aliwan mananisia. Makapanolup kasiy katonungan tan say kaogsan? O say liwawa tan say bilonget? 15Makapampaknaan kasiy Cristo tan say Diablo? Antoy pikasakeyan na mananisia ed saray aliwan mananisia? 16O antoy piparaan na Timploy Dios ed saray talintaoy diriyos? Ta sikatayoy timplo na mabilay a Dios! Onung na ibabagay dilin Dios, "Miayam tan milimug ak ed sikara; siak so magmaliw a Dios da, tan magmaliw a totook ira." 17Kanyan ibabagay Katawan, "Nepeg yo ran taynan tan ibatikan. Ag kayo mibabalid marotak ya antokaman, et siak so mangawat ed sikayod satan. 18Siak met lad satay magmaliw ya ama yo, tan sikayon lalaki tan bibii met la so magmaliw ya anak ko, say Makapanyarin-amin a Katawan onyay ibabaga to."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\