2 CORINTO 7

1Nisipan ira yan amin ed sikatayo, inararon agagi. Linisan tayo sirin so laman tan ispiritu tayo ed amin a makarotak. Pampelengan ti siriy magmaliw a nagnap ed kinasanto, diad panamegley na pambilay a walay panamagalang tayo ed Dios. 2Itdan yo kamiy pasen ed puso yo. Kapigan man, anggapod sikayoy nanggawaan miy kaogsan, dineral, o sinaol mi. 3Ibabagak ya, aliwan say sintinsiaan ta kayon nadusa. Ta singa samay imbagak la, inararo mi kayo tan manoolup itayod bilay o patey. 4Mapalaloy panagmatalek kod sikayo tan ikikinon ta kayo. Diad pegley da ray segsegang mi, naliligliwa ak tan ag nasabsabaan so liket ko. 5Anggan nen kasabi mid Macedonia, ag kamin balut akapainawa, lapud biekta-biek iray kairapan mi; wala ray kolkolan tan mapaga ray puso mi. 6Balet say Dios a manliligliwad saray nanaekalay ilalo, niligliwa to kami diad insabi nen Tito. 7Aliwa lambengat a say insabi to so nanligliwad sikami, no ag pati say impangibalita toy impanligliwa yod sikato. Imbaga tod sikami no panon so panlabay yon makapinengneng ed siak, no panoy paneermen yo, tan no panoy panangisakit yod siak. Lapud saya, lalon makaliliket ak. 8Anggaman ya apaermen ta kid samay sulat ko, ag ko pagbabawiay impansulat ko. Nepeg ak komun a nanermen nen anengneng kon apaermen ta kin agano lapud saman a sulat. 9Balet natan maliket ak, aliwan lapud apaermen ta kayo no ag ingen lapud samay impanermen yo et naomay kagagawa yo. Nanlapud Dios iman ya ermen, kanyan ag mi kayo apasakitan. 10Ta say ermen a manlalapud Dios omanen toy puso tan mansumpal ed kilalaban, et ag itan nepeg a panermenan! Balet say ermen a manlalapud sankamundoan mansumpal ed patey. 11Nengneng yo no antoy ginawad bilay yo na sayan ermen a nanlapud Dios: nagmaliw kin maseet, tan mapeleng kayon mangipapanengneng ya anggapoy kasalanan yo nipaakar ed saraman a bengatla. Saman ya impanpasnuk yo, saman ya inkapagaan yo, saman a liknaan yo, saman a panangaro yo, saman ya inkaparaan yon manusa ed makapoy a gawa! Impanengneng yon ag ki nankasalanan ed saraman a bengatla. 12Kanyan anggan ginawak man a sulat, ginawak ya aliwan lapud samay toon nankasalanan o samay toon nankasalananan. Ingen ginawak a pamalinew kod sikayo, diad arap na Dios, na ontan lan panamabli yod sikami. 13Sikato yay makasengeg no akin et aligliwa kami. Ag kami met labat aligliwa, no ag ingen apaliket kami ni lapud impamaliket yod kinen Tito. 14Indayew ta kid sikato, et ag yo ak impaturingan. Tua ran amiy imbabaga mid sikayo. Ontan met apaneknekan a tua so impangidayew mid sikayo ed kinen Tito. 15Diad panagnunot tod inkatoluk yo, tan say impangawat yon napnoy takot tan giwgiw ed sikato, lalon ombabaleg so panangaro tod sikayo. 16Agaylay liket ko, ta nagnap a napanmatalkan ta kayo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\