2 CORINTO 8

1Labay min ipaamtad sikayo, agagi, no panoy impankimey na baleg a panangaroy Dios ed saray iglisiad Macedonia. 2Asubok ira na baleg a kairapan, balet malikeliket ni ra, kanyan mabolbolus iran mangiter anggaman ya ontan lay irap na panagbilay da. 3Paneknekan kod sikayo ya angiter irad anggaay nayarian da, alablabas ni ingen. Diad linawa ran dili, 4impasoot dan kinerew ed sikami so pankanawnawa ran makatulong ed saray totoo na Dios ed Judea. 5Alabas ni nen say inilaloan mi! Inter dan inmona so bilay dad Katawan; insan, onung ed linawa na Dios, inter da met ed sikamiy bilay da. 6Kanyan tinanggoyur miy Tito ya ituloy to yan kimey ya inggapo to, tan ibaan to kayon manumpal ed sayan nidoman panaglingkur lapud aro. 7Mayaman kayo ed pananisia, panagsalita, kakabatan, diad seet yon makatulong, tan diad panangaro yod sikami. Kanyan diad sayan panaglingkur lapud aro, mabonluk met komun so panangiter yo. 8Ag ko igaganggan yad sikayo; balet labay kon nipatnag, diad panamegley na pangipanengneng koy pananulong na saray arum, so katooran met na panangaro yo. 9Ta kabat yoy panangaroy Katawan tin Jesu-Cristo; anggaman a mayaman nagmaliw a mairap-bilay makasengeg ed sikayo, pian onyaman kayo diad panamegley na inkamairap-bilay to. 10Sikato yay nibagak nipaakar ed saya: lalon pankaabigan yo no isumpal yo natan imay inggapo yo la nen imbeneg a taon. Aliwa labat a sikayoy onaan a nanggawad saya, no ag ingen sikayo niy onaan a malabay a manggawa. 11Ituloy tan sumpal yo natan sirin yan kimey. Pampelengan yon isumpal a singa impanpeleng yon angiplano, tan gawa yo onung na anggaay nayarian yo. 12No mabolus kayon mangiter, awatey Dios so iter yo. Awaten to onung na walad sikayo, aliwan onung na anggapod sikayo. 13Ag ko getman palemewen iray arum diad pamabelat kod sikayo; ingen, lapud dakel yo natan, manepeg met ya ontulong kayod saray kaukolan da. Et no mankaukolan ki met tan dakel da, tulongan da kayo met. Diad onya, mampapara kayo. 14Ag ko getman palemewen iray arum diad pamabelat kod sikayo; ingen, lapud dakel yo natan, manepeg met ya ontulong kayod saray kaukolan da. Et no mankaukolan ki met tan dakel da, tulongan da kayo met. Diad onya, mampapara kayo. 15Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Say toon anipoy dakel ag alabas ed kinarakel so kayaryan to, tan say toon anipoy daiset ag alabas ed kinaraiset so kayaryan to." 16Ontan lay pisasalamat mid Dios, ta ginawa toy Tito a maseeseet ya ontulong ed sikayo a singa kinaseet mi! 17Ag to labat inawat so kerew mi no ag ingen, lapud pirawat ton ontulong ed sikayo, nanlapud sikaton dili so iyakar tod tan. 18Pilaen mid sikato so agin gagalangen na amin day iglisia, lapud pangipupulong toy Maung a Balita. 19Aliwan satan labat, sikatoy pinili met tan tinoro na saray iglisia a kaiba min mambiahi legan min manlilingkur lapud aro. Sayan panaglingkur et pakagalangay Katawan, tan pakanengnengay panlabay min ontulong. 20Maalwar kami ed panangasikasod sayan rigalon niiter a mabonbonluk, pian anggapoy nibagay arum. 21Say getma mi et say panggaway maptek, aliwan diad pakanengneng na Katawan labat, no ag dia met ed pakanengneng na too. 22Kanyan pilaen mid sikara so agi mi; amimpiga mi lan asubok tan arumog min mampirpirawat ya ontulong. Natan ta balbaleg lay panagmatalek tod sikayo, lalon pirawat toy ontulong ed sikayo. 23No nipaakar ed kinen Tito, sikatoy kaibak ya ontutulong ed sikayo; nipaakar ed saray agagin milad sikato, sikaray mangilalaman na saray iglisia tan mangiiter na galang ed Cristo. 24Ipanengneng yoy panangaro yod sikara, pian napaneknekan na saray iglisia so panangaro yo, tan naamtaan da ya ag kami alingo ed pangidadayew mid sikayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\