2 CORINTO 9

1Ag ko la nakaukolan ya isulat ed sikayoy nipaakar ed tulong ed saray totoo na Dios, diad Judea. 2Ta amtak a mabolbolus so linawa yon ontulong, tan ikikinon ta kayod saray taga Macedonia. "Saray agagid Acaya," kuanko, "akaparaan la ra ya ontulong nen imbeneg a taon ni." Et lapud seseg yo binmiskeg so linaway karaklan ed sikara. 3Ibabakik ira yan agagi natan, pian ag magmaliw ya andi-kakanaan so pangikikinon mid sikayo, tan niparaan yo lay tulong yo, a singa samay imbagak la. 4Ta ompan wala ray milan taga Macedonia ed siak et naalmoan dan ag kayo akaparaan, nabaingan kamid satan—ag ko ibagay pati sikayo—ta mapalaloy panmamatalek mid sikayo. 5Lapud saya, ninunot kon nakaukolan a kerewen ed sarayan agagi ya onona ran onlad tan, pian niparaan da lay insipan yon tulong. Akaparaan lad satan no onsabi ak ditan; nipanengneng ed saya a mangiiter kayo onung na bolus na linawa, aliwan lapud napapasootan kayo. 6Tandaan yo ya: say toon mantanem na daiset manani met na daiset; tan say toon mantanem na dakel manani met na dakel. 7Nepeg a mangiter so balang sakey, onung na bolus na linawa to, ya aliwan maermen odino napapasootan labat, ta inaro na Dios so maliket a mangiiter. 8Say Dios nayarian to kayon itday masolusoluk nen say nakaukolan yo, pian wala lawas so onkanad sikayo tan wala niy nayarian yon iter ya onkanad amin a maung a pamaakaran. 9Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Itdan ton mabonbonluk iray mairap-bilay; mansiansia lawas so panangasi to." 10Say Dios a mangiiter na bokel ed tumatanem tan say tinapay a nakan et iter to met so bokel a nakaukolan yo, tan pabalegen to ni pian makaani kayoy daakan manlapud inkabonluk yo. 11Payamanen to kayo lawas, pian mabonluk lawas so panangiter yo, et dakel iray misalamat ed Dios lapud saray tulong yon naawat dad panamegley mi. 12Ta say tulong ya iter yo et ag labat manambut ed pankaukolan da ray totooy Dios, no ag ingen mambunga met na dakel a pisasalamat ed Dios. 13Tan lapud paneknek ya iter na sayan panlilingkur yo, dakel iray mangigalang ed Dios lapud inkatoor yod Maung a Balita nen Cristo a totombuken yo, tan lapud inkabonluk yon mangiter ed sikara tan saray arum. 14Kanyan katekep na baleg a panangaro rad sikayo so pangipikasi rad sikayo, lapud nidoma-doman panangaro ya impanengneng na Dios ed sikayo. 15Misalamat itayod Dios lapud sayan ag miparan panangaro to!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\