2 JUAN 1

1Sayan sulat nanlapud Masiken— Diad apilin Bii tan saray anak to, a petepeteg iran inararok. Siak tan amin met iray makaamtay katwaan so mangaarod sikayo, 2makasengeg ed katwaan a walad sikatayo tan mansiansian anggad angga ed sikatayo. 3Itdan itayo komun na Dios ya Ama tan si Jesu-Cristo ya Anak na Ama na bindision, panangasi, tan kareenan. 4Ontan lay liket kon akarumog ed saray pigaran anak mon mambibilay ed katwaan, onung ed ingganggan na Ama ed sikatayo. 5Et natan kekerewen kod sika, apilin Bii, a manaarowan itayo. Aliwa yan balon ganggan so isulat kod sika, no ag ta saya la may ganggan a walad sikatayo nanlapud gapo. 6Say kabaliksan na aron sasalitaen ko et say pambilay tayon onung ed saray ganggan na Dios. Say ganggan a nadngel yo lan nanlapud gapo et saya: nepeg a mambilay kayod aro. 7Kinmayat ed sankamundoan iray amayamay a managpalikdo—totoo ran ag mamimirbir a si Jesu-Cristo linma dian nagmaliw a too. Managpalikdo tan Anticristo so ontan a too. 8Manalwar kayo, pian ag nabalang so nanlingetan yo, no ag ingen naawat yoy nagnap a tumang yo. 9Say toon ag manasiansia ed bangat nen Cristo, no ag ingen papalumbasan to, et andid sikatoy Dios. Balet say toon mansiasiansiad bangat nen Cristo et walad sikatoy Ama tan say Anak. 10No walay toon onlad sikayo tan ag to awit yan bangat, ag yo patutuloyen ed abung yo; ag yo anggan ibabano. 11Ta siopamay mangibabanod sikato, mibibiang ed maoges a gawa to. 12Dakerakel ni komuy labay kon ibagad sikayo, balet aliwa lan diad panamegley na sulat, ta baleg so ilalok a makabisitad sikayo pian napilupaan ta kayo. Diad satan, magmaliw a nagnap so panliket tayo. 13Ibabano da kayo ray anak na pinablim ya agim a Bii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\