PEDRO 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Simon Pedro, ya aripen tan apostol nen Jesu-Cristo— Diad saray kapara min angawat na mablin pananisia diad panamegley na inkatonung na Dios tan Manangilaban tayo a Jesu-Cristo: 2Napano-pano kayo komuy panangaro tan kareenan, diad panamegley na pakapikabat yod sikato tan si Jesus a Katawan tayo. 3Say pakayariy Dios et initdan to itayoy amin a bengatlan nakaukolan ed pambilay a matoor ed Dios, diad panamegley na pakapikabat tid samay anawag ed sikatayon minabang ed kagalangan tan kamaungan to. 4Lapud saya, inter tod sikatayo ra may baleg tan mabmablin rigalo ya insipan to, pian lapud sarayan rigalo, napaliisan yoy makaderal a maoges a pilalek a walad panagbilay ed sayan mundo, tan makapinabang kayod inka-Dios to. 5Makasengeg ed saya, gawa yoy anggaay nayarian yon mangyarum na kaabigan ed pananisia yo, kakabatan ed kaabigan yo, 6panagadya ed kakabatan yo, panaganos ed panagadya yo, inkatoor ed Dios ed panaganos yo, 7inaagin panangasi ed inkatoor yod Dios, tan panangaro ed inaagin panangasi yo. 8No walad sikayo ra yan ogali tan ombabaleg ira, pagmaliwen da kayon makoli tan mabunga diad pakapikabat yod Jesu-Cristo a Katawan tayo. 9Balet siopamay toon anggapod sikato ra yan ogali, sikatoy korarap tan ag makanengneng, tan alingwanan to ya apirdona la ray imbeneg a kasalanan to. 10Kanyan agagi, bangta tinawag tan pinili kayoy Dios, pansesegan yoy malet a pansiansia yo ed sayan kipapasen; no gawaen yo ya, ag yon balut ikaindan so pananisia yo. 11Diad ontan, nawalaan kayoy nagnap a kanepegan ya onloob ed andi-anggaan a Panarian na Katawan tan Manangilaban tayon Jesu-Cristo. 12Anggaman a kabat yo la ra, tan malet kayo lad katwaan ya inawat yo, siansia nin ipanunot ko ra ya lawas ed sikayo. 13Ipapasen kon dugay pangipanunot kod sikayo, sanlegan a mambibilay ak ni. 14Amtak ya asingger ak lan ompatey onung na impaamtan malinew ed siak na Katawan tayon Jesu-Cristo. 15Gawaen koy amin a polaing pian nanunotan yo ni ra ya, anggan no tinaynan ko la yan bilay. 16Nen impaamta mid sikayoy nipaakar ed pakayari tan say ipawil na Katawan tayon Jesu-Cristo, ag mi inagamil iray andi-kakanaan a tongtong na saray totoo. Naimatunan miy atagey a kipapasen to 17nen inter na Dios Ama ed sikato so dayew tan kagalangan. Manlapud Sankatageyan a Kagalangan, walay bosis a nikuan ed sikato, "Sikato yay inararok ya Anak a pakaliliketan ko!" 18Nadngel mi yan bosis nanlapud tawen, ta kaiba to kami ed masanton palandey. 19Kanyan lalon binmiskeg so pananisia mid impulong na saray propita. Pankaabigan yo no imanoen yo ya, ta aliling toy lamparaan ya onsisindag ed kabilongetan, anggad isabiy Agew tan ibutay ed puso yo na kabontatalad kabwasan. 20Balet manona ed amin, tandaan yo ya: anggapoy toon makapangipaliwaway antokaman a propisiyad Masanton Sulat diad pakatalus ton dili. 21Ta anggapon balut so propisiyan nanlapud linaway too, no ag ingen diad impanpulong na saray totoo na salitay Dios, say Ispiritu Santo so angiwanwan ed sikara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\