PEDRO 2

1No panoy inkiwala da ray tila-tilan propita ed saray totoo nen saman, ontan met ya onlesad sikayo ray tila-tilan bumabangat. Ikana ray tila-tilan bangabangat a makaderal ed sikayo. Ipolisay da ni ingey Katawan ya angilaban ed sikara, kanyan biglan ondapod sikaray kadederal. 2Anggaman ontan, dakel iray ontombuk ed mabambanday a kagagawa ra; tan lapud sayan gagawaen da, paogesen na saray totoo so Dalan na katwaan. 3Lapud inkaagom da, siliban day kayamanan yo diad panamegley na saray tila-tilan salita. Abayag lan akaparaay dusa ra, tan ag naogip so Mananeral ed sikara! 4Ag pinirdonay Dios iray anghil a nankasalanan; imbantak to ra ingen ed impirno tan diman ira akolung ed ambilonget ya abut legan dan aalagdey Agew na Okum. 5Lapud kasalanay katoowan, dinelap na Dios so intiron mundo nen saman a panaon. Anggapoy nilaban, likud labat ed kinen Noe a nampulong na katonungan tan saray pitoran kakaiba to. 6Dinusa na Dios iray siudad na Sodoma tan Gomorra. Tinemek to ra diad panamegley na apoy, pian nipanengneng toy pansumpalay totoon anggapoy Dios. 7Balet inyagel na Dios si Lot, sakey a toon matonung ya agunigon a maung lapud makapabaing iran gawgawa da ray totoon maoges. 8Ta saman a matonung a too et agunigon a maung nen naimatunan toy ontan lan kaogsan diad inagew-agew ya impilimuglimug tod sikara. 9Kanyan say Katawan amta to no panon ton ipaliis ed subsubok na bilay iray totoon matoor ed sikato tan no panon ton dusaen anggad Agew na Okum iray totoon bagel, 10lalo lad saray mangoonur ed maoges a liket na laman tan ag mangabkabilangan ed pakaoley na Dios. Bengatbengat tan mapaatagey ira yan ibabagak a tila-tilan bumabangat. Balbalawen tan pabpabaingan da ray gagalangen a pinalsan walad tawen. 11Balet saray anghil, ya anggan mabiskeg tan makapanyari ra nen saray tila-tilan bumabangat, et ag da ra ya memelagmelagen tan aakusaen ed arap na Katawan. 12Balet sarayan totoo et singa ra atap ya ayayep ya anggapoy kalakal, tan nianak iran eerelen tan papateyen. Dederalen da ray ag da natalusan. Kanyan naderal iran singa atap ya ayayep. 13Napairap ira lapud impanpapairap dad arum. Panliliketan day panggaway kaogsan a pamaliket na laman da, anggan no agew. Mabambanday tan makapabaing no kaiba yo rad panangan, ta nanengneng iran panliliketan day pamapalikdo rad totoo! 14Panliliketan dan maung so inengneng dan naynay ed saray bibiin marotak. Ag ira onsasawad panggagawa ray kasalanan. Isosonson dad kasalanan iray makapoy ed pananisia. Pasal dan agoman iray kapara ran too. Naayew ira yan totoo! 15Tinaynan day maptek a dalan tan sikaray abalang; tinombuk day dalan nen Balaam ya anak nen Bosor a nanliket ed kuartan nala to, lapud impanggawa toy kaogsan. 16Balet apampasnukan lapud kasalanan to, ta say asno to nansalitan singa too tan pinatonda to yan propitan Balaam ed inaambagel a gagawaen to. 17Say kapara na sarayan tila-tilan bumabangat et saray sobul a nakatan tan lorem ya impalig na bagyo. Say Dios imparaanan to la ra na sankabilongetan a pasen. 18Mapaatagey irad pananalita, balet anggapoy kabaliksan so ibabaga ra. Ikakana ray maoges iran liket na laman, pian napapawil dad kaogsan iray niniarawiy daiset ed saray totoon pikewet so kabibilay da. 19Isisipan day kawayangan ed saray tatanggoyuren da, balet sikaran dili abalur iray makaderal a bisio—ta say too aripen na antokaman a matalona nen say sikato. 20Saray totoon makapikabat ed Katawan tan Manangilaban tayon Jesu-Cristo et akapaliis la rad marotak a kagagawa diad mundo. Balet no ompawil ira lamet a naaripey kaogsan, lalon maoges so kipapasen da nen say gendat. 21Maung ni komun ya ag da akabatay dalan a maptek nen say, anta akabatan da la, et imbeneg day masanton ganggan a niiter ed sikara. 22Diad onya, matokutokuy ed sikara so ibabaga na sayan oliran, "Say aso papawilen ton kaney inota to," tan, "Say baboy ya inames papawilen toy tiblakan to."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\