PEDRO 3

1Inararon agagi! Kumadwa la yan sulat kod sikayo. Diad sarayan duan sulat, sinalik ya ipaliing ed sikayo ray malinis a kanunotan diad panamegley na pangipanunot kod sarayan bengatla. 2Labay kon nunoten yo lawas iray sinasalita nen saman na saray masanton propita, tan say ganggan na Katawan tan Manangilaban ya imbangat na saray apostol a nibakid sikayo. 3Manonaan ed amin, nepeg yon amtaen a diad kaonuran iran agew wala ray mambalaw ed sikayo, saray totoon mambibilay onung ed maoges iran pilalek na laman. 4Ikuanda, "Ag ta insipan nen Cristo ya ompawil? Kawalaan to ey? Inatey la ray atateng tayo, balet anggapo niy angomanay amin a bengatla nanlapud inkapalsay mundo!" 5Gagagalaen da ingen ya ipolisay so katwaan a diad panamegley na salitay Dios, apalsay tawen tan dalin. Apalsay dalin nanlapud danum tan diad pegley na danum. 6Diad panamegley met na danum, say danum na Delap, aderal so daan a mundo. 7Diad panamegley met na salita na Dios nanaasikaso so tawen tan dalin, pian naderal ira na apoy no onsabiy agew a nasintinsiaan tan nadusa ray maoges a totoo. 8Balet ag yo ya lilingwanan, inararon agagi: diad Katawan say sanagew et singa sanlibon taon tan say sanlibon taon et singa labat sanagew. 9Say Katawan ag to babayagen a gawaen so insipan to, a singa nababaloay arum. Aanosan to kayo, ta ag to labay a walay nadusa, no ag ingen labay ton ibeneg na amin komun iray kasalanan da. 10Balet onsabin singa sakey a matakew so Agew na Katawan. Diad satan ya Agew, naandipat iray katawenan a katekep na makmaknul ya ungol. Napoolan tan natonaw iray bitewen, say agew, tan say bulan; naandipat so mundo, pati amin a logan to. 11Lapud onyay pansumpalay amin a bengatla, nepeg a masanto so bilay yo tan nisaklang ed Dios, 12legan yon aalagdey Agew na Dios. Gawa yoy anggaay nayarian yo a mamaganod isabi na satan ya Agew, say Agew a kapoolan tan kaderal na saray katawenan tan, lapud petang, katonaw na saray bitewen, say agew, tan say bulan. 13Balet onung ed sipay Dios, manalagar itayoy balon katawenan tan balon dalin a panayamay katonungan. 14Kanyan inararon agagi, legan yon aalagaren ira ya, gawa yoy anggaay nayarian yon mambilay na mareen, ya anggapoy dotak tan pakabalawan ed sikayo diad arap na Dios. 15Ipasen yon say panaanos na Katawan et say pangiter tod sikayoy pankanawnawan nilaban. Onya met so insulat ed sikayo na inararo tayon agi a si Pablo. Diad impansulat to, inkana toy kakabatan ya inter na Dios ed sikato. 16Diad saray amin a sulat to, sasalitaen tod sikara so nipaakar ed saraya. Wala ray mairap a talusan ed saray sulat to, tan pipikeweten na saray anggapoy amta tan akidwas so kanunotan. Onya met so gagawaen dad saray arum a partiy Masanton Sulat, kanyan dederalen day sikaran dili. 17Natan ta amta yo la ya, inararon agagi, nepeg yoy manalwar, ompan nibalang kayo na saray pikewet a bangat da ray totoon maoges, tan nataynan yod satay maung a kipapasen yo. 18Ituloy yo ingen so ombaleg ed panangaro tan pakapikabat ed Katawan tan Manangilaban tayon Jesu-Cristo. Kayaryan to komuy kagalangan, natan tan ando lan ando! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\