2 TESALONICA 1

1Sayan sulat nanlapud kindi Pablo, Silvano, tan Timoteo— Diad iglisian walad Tesalonica, saray totooy Dios ya Ama tayo tan say Katawan a Jesu-Cristo: 2Itdan kayo komun na Dios ya Ama tayo tan say Katawan a Jesu-Cristo na bindision tan kareenan. 3Nepeg kamin misalamat lawas ed Dios lapud sikayo, agagi. Manepeg a gawaen mi ya, ta ombibiskeg a maung so pananisia yo tan ombabaleg so panaarowan yo. 4Kanyan sikamin dili ikikinun mi kayod saray iglisiay Dios, lapud pansiasiansiay tepel tan pananisia yo, anggaman a dakel iray segsegang tan kairapan a liliknaen yo. 5Sikato yay pakanengnengay matonung a pananintinsiay Dios, ta lapud saya naako kayon manepenepeg ed Panariay Dios, a makasengeg na paniirapan yo. 6Gawaen na Dios so manepeg: kairapan so ibales tod saray mamapairap ed sikayo. 7Sikayo ran mantetepel na kairapan, kaiba mi kayon naitday inawa, diad isabiy Katawan tayon Jesus a manlapud tawen tan kaiba to ray makapanyarin anghil to. 8Onsabin kaibay manliub ya apoy tan dusaen to ray ag makapikabat ed Dios tan saray ag ontoluk ed Maung a Balitan nipaakar ed Katawan tayon Jesus. 9Manlikna ray dusa, salanti say andi-anggaan a kaderal da tan say kiarawi rad arap na Katawan tan diad mapagalang a pakayari to. 10Nagawa ya ed Agew ya isabi ton mangawat na galang a manlapud saray totoon pinili to, tan say dayew a manlapud saray mananisiad sikato. Kaiba da kayo met, ta sinisia yoy Maung a Balitan impulong mid sikayo. 11Sikato yay makasengeg na lawas min pangipipikasid sikayo. Kekerewen mid Dios tayo a gawaen to kayon manepenepeg ed bilay ya anawagan tod sikayo. Iyabuloy to komun, diad panamegley na pakayari to, a nagamuran yoy amin a maung a pilalek yo tan nasumpal yoy amin a kimey a bungay pananisia yo. 12Diad ontan, napagalangan yoy ngaran na Katawan tayon Jesus, tan napagalangan to ki met onung ed baleg a panangaroy Dios tayo tan say Katawan a Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\