2 TESALONICA 2

1Nipaakar met ed isabiy Katawan tayon Jesu-Cristo tan say pitipon tayod sikato: kekerewen mid sikayo, agagi, 2ya ag komun nagogotgot a tampul so kanunotan yo tan ag kayo mapagpaga ed balitan sinmabi lay Agew na Katawan. Angangko imparles, o impulong itan na sakey a too. Nayari met angangkon ibabaga ran insulat mi. 3Ag kayon balut patitilaan ed anggan siopa. Say Agew na Katawan et ag onsabi ya anggad nagaway kaonuran a Bakal a sumlang ed Dios tan say ipaway na samay Maoges a niganad andi-anggaan a dusa. 4Sumlangen to ray amin ya igagalang na totoo tan saray amin ya ipapasen dan diriyos. Iyan to ran amin ed silong na pakayari to, onloob ed Timploy Dios, insan onirung diman tan iparontal toy sikaton dili a Dios. 5Ag yo ta natandaan a nen wadtan ak, imbagak la ra yad sikayo? 6Ag ni ya agawa ta walay makasbel, et amta yo no anto. Ompaway imay Maoges diad niganan agew. 7Say Mistirioy Kaogsan et mankikimey la, balet ag ni nagawa so talagan nagawa, anggad ag ni naekal so makasbel. 8No nakal la, ompaway la yan Maoges, tan sikatoy pateyen na Katawan a Jesus no onsabi, diad panamegley na ingas to, tan deralen to diad panamegley na mapagalang ya isabi to. 9Onsabi may Maoges ya awit toy pakayari nen Satanas. Manggaway amin a klasiy milagro, tan saray tila-tilan tanda tan pakelaw. 10Ikana to ray amin a klasiy maoges a pamalikdo ed saray totoon naderal; nilaban ira ya komun no inawat tan inaro ray katwaan. 11Lapud sayan ag da impangawat ed katwaan, iyaabuloy na Dios a mankimey so pakayariy tila ed sikara, pian sisiaen day tila. 12Say pansumpalan to ya et say pakadusa na amin da ray ag anisiad katwaan tan nanliket ed kaogsan. 13Nepeg miy misalamat lawas ed Dios lapud sikayon agagin inararoy Katawan. Misalsalamat kami, ta sikayoy inmonan piniliy Dios ya itdan toy kilalaban, diad panamegley na panamasanto na Ispiritu, tan diad panamegley na pananisia yod katwaan. 14Say Dios so anawag ed sikayod saya, diad panamegley na Maung a Balitan impulong mid sikayo. Tinawag to kayo a minabang ed kagalangay Katawan tayon Jesu-Cristo. 15Kanyan agagi, mansiansia kayon malet a mangegna ed saray katwaan ya imbangat mid sikayo, diad panamegley na impanpulong o impansulat mid sikayo. 16Say Katawan tayon Jesu-Cristo tan say Dios ya Ama tayo ya angarod sikatayo tan angiter ed sikatayoy andi-anggaan a biskeg na linawa tan maung ya ilalo lapud panangasi to, 17et pabiskegen to komuy linawa yo tan pasekderen to kayon manggawa tan mansalita na amin a kamaungan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\