2 TIMOTEO 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pablo ya apostol nen Cristo Jesus onung ed linaway Dios tan nibakin mangipulong na insipan a bilay a nagamuran tayo diad pikakasakey ed Cristo Jesus— 2Diad kinen Timoteo ya anak kon inararo: Itdan ka komun na Dios ya Ama tayo tan say Katawan a Jesu-Cristo na bindision tan kareenan. 3Misasalamat ak ed Dios a diad panlilingkur kod sikato et malinis so konsinsiak, a singa ginawa da ray lalakik. Misasalamat ak ed sikato kapag nanunotan ta ka ed saray agew-labin pikakasik. 4Diad pakanunot kod saray luam, pampilpilalekan ta kan nanengneng pian nasigput so liket ko. 5Ag ko nalingwanay matoor a pananisiam, a singa samay pananisia nen Loida a baim tan Eunice ya inam. Ag ko panduaruwaan a wala met yad sika. 6Lapud saya, ipanunot kod sikan mansiansia ka ed kimey ya inter na Dios ed sika nen intapew ko ray limak ed sika. 7Ta say Ispiritun inter na Dios ed sikatayo et ag to itayo pagmaliwen a matakot, no ag ta initdan to itayoy pakayari, panangaro, tan panagadya ed sikatayon dili. 8Kanyan ag mo ibabaing so pantasim nipaakar ed Katawan, tan ag mo ak met ibabaing a priso to. Ingen, minabang kad saray kairapan lapud Maung a Balita, onung ed pakayarin inter ed sika na Dios 9ya angilaban tan anawag ed sikatayo a magmaliw a masanton totoo to. Ginawa to ya, aliwan lapud saray ginagawa tayo, no ag ingen lapud getma tan say panangasi to a niiter ed sikatayo diad panamegley nen Cristo Jesus, tan imparaan to lan para sikatayo sakbay a ginmapoy panaon. 10Balet nipaamta ya nen sinmabiy Cristo Jesus a Manangilaban tayo. Inekal toy pakayariy patey, tan impaamta toy bilay ya andi-anggaan diad panamegley na Maung a Balita. 11Say Dios pinili to ak ya apostol a mampulong tan mambangat na Maung a Balita, 12tan sikato yay makasengeg ya onya lay paniirap ko. Anggaman ontan, ag ko ibabaing yay nagagawad siak ta amtak no siopay panmamatalkan ko tan ag ko panduaruwaan a naasikaso ton maung, anggad saman ya Agew, so inmatalek kod sikato. 13Gawam ya oliran na bilay mo ray imbangat kod sika, ta katwaan iran salita. Mansiansia kad pananisia tan panangaro, a wala rad sikatayo lapud pikakasakey ed Cristo Jesus. 14Diad tulong na Ispiritu Santo a manaayam ed sikatayo, asikasom so maung a bengatlan nimatalek ed sika. 15Amtam a balang sakey a walad Asia et inkaindan da ak, pati di Figelo tan Hermogenes. 16Kasian komun na Katawan so intiron pamilya nen Onesiforo, ta amimpiga-piga to ak a niligliwa. Ag to imbaing so inkaprisok, 17no ag ta kasabi tod Roma sineetan to ak ya inanap ya anggad impakalmo tod siak. 18Iyabuloy komun na Katawan a diad saman ya Agew, nagamuran toy panangasi na Katawan. Kabkabat mon maung no panoy impanlingkur tod siak ed Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\