2 TIMOTEO 2

1Sika, anak kon Timoteo, mampabiskeg kad panamegley na panangasin agamuran tayo diad pikakasakey ed Cristo Jesus. 2Saray salitan nadngel mod siak diad arap na amayamay a tasi so ibangat mod saray totoon napanmatalkan tan nayarian day mangibangat met ed arum. 3Minabang kad kairapan a nepeg a gawaen na matoor a sondalo nen Cristo Jesus. 4Nakaukolan a say sondalon manlilingkur manggaway bengatlan panliketay opisyal to. Kanyan ag to nepeg so mibabalid bengatlan aliwan matokuy ed inkasondalo to. 5Ag makalay tumang so sakey a gumagalaw no ag ontoluk ed saray totontonen. 6Say dumaralus a nansagput so walay kanepegan a mangalay onaan ya apag ed ani. 7Dalepdep mo ray ibabagak ed sika, ta ipatalus na Katawan ira yan amin ed sika. 8Nunot moy Jesu-Cristo a pinaolid bilay tan nanlapud boleg nen David, onung na ibabagay Maung a Balitan ipupulong ko. 9Lapud pangipupulong kod sayan Maung a Balita, maniirap ak tan natan agolunggolungan ak a singa kriminal. Balet ag agolunggolungan so salitay Dios. 10Lapud saya itetepel koy amin a bengatla, makasengeg ed saray pinilin totooy Dios, pian nagamuran da met komun so kilalaban a walad Cristo Jesus tan say andi-anggaan a kagalangan. 11Niay sakey a tuan salita: "No kaiba tayo ya inatey, kaiba tayo met a mambilay. 12No ituloy tayoy mantepel, nakaiba ti met a manoley. No sikato so ibori tayo, sikatayo met so ibori to. 13No aliwa tayon matoor, sikato nin siansia so matoor, ta ag to nibori so sikaton dili." 14Ipanunot mo ra yad saray totoom tan bilin mo ran maung diad arap na Dios, ya ag ira mankokolkol lapud saray salita. Ta anggapoy iter to yan maabig, no ag ta deralen to labat iray totoon ondengel. 15Gawam so anggaay nayarian mon magmaliw a manepenepeg ed arap na Dios, a singa kumikimey ya anggapoy nepeg ton ibaing, tan dugay panangibangat tod katwaan na salitay Dios. 16Arawian moy aliwan diniriyos tan andi-kakanaan iran sangsangan, ta paarawien da labat ed Dios iray totoo. 17Say ibangat da et magmaliw a singa kanser ya onkayat ed laman. Saray ontan a klasiy totoo kaiba da ra di Himeneo tan Fileto. 18Tinaynan day katwaan tan dederalen day pananisia da ray arum, diad pangibabaga ran asumpal lay kiolid bilay na saray inaatey. 19Balet ag natenyeg so malet a pundasion ya inletneg na Dios; tan amarkaan na onya ran salita: "Kabat na Katawan no siopa ray kayaryan to"; tan, "Nepeg ya onarawid kaogsan so siopaman ya ontawag ed Katawan." 20Diad abung a baleg, aliwan amin ya ikakana et balituk tan pilak. Wala met iray kiew tan dalin. Saray arum nikakana no walay nidoma-doman okasion; saray arum nikakana ya inagew-agew. 21Siopamay onaarawid kaogsan nikana para nidoma-doma ran getma, ta sikatoy nigana tan makana-kanad Katawan. Sikatoy sipaparaan a nikanad amin a maung iran gawgawa. 22Kanyan paliisan moy maoges iran pilalek na kalangweran. Manseet kan magmaliw a matonung, matoor, maaro, tan mambilay kan mareen, a kaibam iray totoon malinis so puso ran ontatawag ed Katawan. 23Arawian moy andi-kakanaan tan makulang-kulang iran sangsangan, ta amtam a mansumpal ira ya labat ed kolkolan. 24Ag nepeg a mikolkol so kumikimey na Katawan, no ag ingen nepeg a mapangasid amin a katoowan, maung a mambangat, maanos, 25maoyamon mametek ed saray onsumlang ed sikato, ta ag la pigan saraya et itdan iray Dios na pankanawnawan mampataulid kasalanan da tan naamtaan day katwaan. 26Diad satan, ompawil irad dugan liknaan da tan nibatikan day patit nen Diablo ya angerel tan amasoot ed sikaran mangonur na linawa to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\