2 TIMOTEO 3

1Tandaan mo ya! Diad kaonuran iran agew wala ray panaon na kairapan. 2Magmaliw a saray totoo maaro rad kuarta tan maaro rad sikaran dili, mapanta, mapaatagey, managpaoges, ag da onuren iray atateng da, ag da amtay mamirbir na maung a linawa, tan ibeneg day pananisiad Dios; 3ag da amtay mangasi tan mangabagey ed kapara ran too, managderal iray kagalangay arum, maruksa tan masebeg ira; bosulen day kamaungan; 4aliwan saratan labat, magmaliw met iran managtraidor, anggapoy adya, mapasirayew, tan aroen da niy minumundon liket nen say Dios. 5Singa ra rilihiosa, balet ag nanengneng ed panagbilay da so pakayariy rilihion. Arawian mo ra yan klasiy totoo. 6Wala rad sikaray onloob ed kaabungan tan ipasen dad silong na pakayari ra iray bibiin anggapoy biskeg na linawa, a natatabunan ira na kasalanan tan aaripenen na nandoroman maoges a pilalek na laman. 7Bibii ran aral ya aral, balet ag dan balut nakabatay katwaan. 8Singa insumlang di Janes tan Jambres ed kinen Moises, ontan da met ira yan totoo; onsusumlang irad katwaan. Anggapo lay kamaungan a nunoten da tan andi-kakanaay pananisia ra. 9Balet ag mansiansiay kaogsan da, ta naamtaan na balang sakey so kakulang-kulangan da, a singa agawad kindi Janes tan Jambres. 10Balet sika, tinombuk moy bangat, ogali, tan getmak ed bilay. Inalig moy pananisiak, panaganos ko, panangarok, tan panagtepel ko. 11Amtam so impanpapairap dad siak, ontan met ed impantetepel koy kairapan diad Antiokia, Iconio, tan Listra. Balet diad amin da ra ya, inyagel ak na Katawan. 12Napairap ya amin iray malabay a mambilay a masanto diad itombuk dad Cristo Jesus. 13Balet magmaliw a lalon maoges iray managgaway kaogsan tan manamalingo. Ituloy day pamalingo rad arum, balet napalingo met ira. 14Balet mansiansia kad katwaan ya inaral mo tan malet a panisiaan mo bangta kabkabat mo no siopa ray nambangat ed sika. 15Amtam a nanlapud impanogaw mo, akabatan mo lay Masanton Sulat a makaiter ed sikay kakabatan a mansumpal ed kilalalaban diad panamegley na pananisiad Cristo Jesus. 16Amin a Masanton Sulat et impuyan ira na Dios, tan makana ra ed pangibangat na katwaan, panimbawa, pametek, tan pangiwanwan ed malinis a panagbilay, 17pian say toon manlingkur ed Dios et magmaliw a manepenepeg tan sipaparaan a manggaway amin a kamaungan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\