2 TIMOTEO 4

1Bibilinen ta ka, diad arap na Dios tan arap nen Cristo Jesus a manintinsia ed saray mabilay tan saray inatey: lapud say isabi to tan say Panarian to, igaganggan ta kan 2ipulong moy salitay Dios, ipasoot mon ibaga ed anggan anton oras; mananggoyur, mamasnuk, manimbawa, tan mananos kan mambangat. 3Ta onsabiy panaon a saray totoo et ag da naanosan a dengelen so tuan bangat, no ag ta onuren da lay labay da, tan mangala ra na saray bumabangat ya anggapoy arum ya ibangat da no ag saray labalabay dan dengelen. 4Ibeneg da lay ondengel ed katwaan, ta iter da lay oras dad saray tongtongtong. 5Balet nepeg a maadya ka lawas. Itepel mo ray kairapan ya onsabid sika. Gawam so kimey na sakey a managpulong na Maung a Balita, tan say amin a kimey na sakey a managlingkur na Dios. 6No say siak, ngalngali ak la nibagat; sinmabi lay oras na itaynan kod sayan bilay. 7Ginawak so anggaay nayarian kon akilumba tan binatik koy nepeg kon batiken. Nansiansia ak a matoor ed pananisia. 8Maganok lan nagamuray tumang na impanalo a niiter lapud matonung a panagbilay. Say Katawan a matonung a Huis so mangikoronad siak diad saman ya Agew, aliwan siak labat, no ag pati amin a mangaaro ed isabi to. 9Gawam so anggaay nayarian mon onla dian tampol. 10Imbatikan ak nen Demas lapud panangaro tod sayan mundo, tan linmad Tesalonica. Linmad Galacia si Cresente, tan si Tito, dia ed Dalmacia. 11Si Lucas labat lay kaibak dia. Laen moy Marcos tan itagar mo dia, ta dakel so nayarian ton itulong ed kimey ko. 12Imbakik si Tikico ed Efeso. 13Diad iyakar mo dia, piawit mo pa may kawes ko ya atilak kod kinen Carpo, dimad Troas. Piawit mo met dia ray librok, lautlad saramay nisulat ed katat. 14Agaylay kaogsan na ginawad siak nen Alejandro a panday na gansa. Akaoley lay Katawan a manusad sikato, onung na ginawa to. 15Manalwar kad sikato, ta mapalaloy impanumlang tod saray ibabangat tayo. 16Anggapoy anggan sakey ya angibad siak nen inmonan inmarap ak ed korti. Tinaynan da ak ya amin. Ag ya komun ipakasalanan na Dios ed sikara! 17Balet inibaan tan pinabiskeg ak na Katawan, kanyan ayarian kon impulong a sigput so salita, pian narengel na saray amin a Hintil; tan nilaban ak ed sangiy lion. 18Say Katawan so mangyagel ed siak ed amin a kaogsan, tan sikato met so mangyakar ed siak diad mangatatawen a Panarian to. Nagalang komun ed ando lan ando! Amen. 19Ibanoan mo ak pad kindi Priscila tan Akila, tan diad pamilya nen Onesiforo. 20Atilak ed Corinto si Erasto, balet tinaynan koy Trofimo ed Mileto, ta mansasakit. 21Gawam so anggaay nayarian mon onla dia, kasakbayay panaon na ambetel. Papaibanoan ira di Eubulo, Pudente, Lino, Claudia tan amin da ray agagi. 22Niwala komun ed ispiritum so Katawan. Nawalaan kayo komuy bindision na Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\