3 JUAN 1

1Sayan sulat nanlapud Masiken— Diad sika, pinablin Gayo a petepeteg kon inararo. 2Pinablin kaaro, pikakasik a diad amin a bengatla wala ka komun ed maung a kipapasen tan mabiskeg komun so laman mo—a singa say amtak a kinabiskeg na maispiritun bilay mo. 3Malikeliket ak nen sinmabi ray pigaran agagin angibalita a matoor kad katwaan tan mambibilay kad katwaan. 4Anggapo lay makapaliket ed siak nen say pakarengel koy balitan mambibilay ed katwaan iray anak ko. 5Pinablin kaaro, talagan matoor kad panaglingkur mod saray agagi, anggaman ya ag mo ra kabat. 6Impaamta rad iglisia dia so panangarom. Lalon maabig no tulongan mo ra ed pambiabiahi ra, onung na makapaliket ed Dios. 7Ta linma ran manlingkur ed Cristo, tan ag ira mangaawat na antokaman a tulong a manlapud saray Hintil. 8Nepeg ti ran tulongan ira yan totoo sirin, pian makapinabang tayod kimey dan pangikayat na katwaan. 9Nansulat ak ed iglisia; balet si Diotrefes, a labay toy magmaliw a pangulo ra, et ag to inawat iray ibabagak. 10Kanyan no onla ak ditan, tawagen koy imano to nipaakar ed saray ginagawa to: saray maoges a salitan impantatalobutob tod sikami. Ag ni apera ed sayan ginagawa to. Anta ag to la awaten iray agagin onsabi, sesebelan to ray malabay a mangawat ed sikara tan papaekalen to ni ra ed iglisia! 11Pinablin kaarok, ag mo aaligen so maoges a kagagawa; say maung so alig mo. Say toon manggagaway kamaungan et kayaryan na Dios, balet say toon manggagaway kaogsan et ag to anengneng so Dios. 12Maung so pantatasi na balang sakey nipaakar ed kinen Demetrio; say katwaan so dilin mantatasi. Tasian mi met, tan amtam a katwaan so ibabaga mi. 13Amayamay ni ray labay kon ibagad sika, balet aliwa lan diad panamegley na sulat. 14Iilaloan kon magano lay pakapannengneng tan pakapantongtong ta. 15Nawalaan ka komuy kareenan. Ibabano da ka ray kakaaro ta dia. Ibanoan mo ak pad saray wadtan a kakaaro ta—balang sakey ed sikara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\